Военни учения в Черно море, Полша и Русия

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

7

На фо­на на кри­за­та в Ук­рай­на во­ен­ни уче­ния с уча­с­ти­е­то на во­ен­ни от САЩ ще се про­ве­дат в Чер­но мо­ре и По­л­ша. Ма­ща­б­но во­ен­но уче­ние за­по­ч­ва и в Ру­сия.

Во­ен­но уче­ние на во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и САЩ тря­б­ва­ше да за­по­ч­не на 11 март в Чер­но мо­ре. От бъл­гар­с­ко­то Ми­ни­с­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та оба­че съ­о­б­щи­ха, че за­ра­ди ло­ши­те ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия уче­ни­е­то се от­ло­жи с 24 ча­са.

В уче­ни­е­то ще уча­с­т­ва аме­ри­кан­с­ки­ят ес­ка­д­рен ми­но­но­сец “Тра­к­с­тън”, кой­то при­на­д­ле­жи към удар­на­та во­ен­но­мор­с­ка гру­па на са­мо­ле­то­но­са­ча “Джордж Буш”.

От бъл­гар­с­ка стра­на ще уча­с­т­ва фре­га­та­та “Дръ­з­ки”. Ру­мън­с­ки­те ВМС ще се пре­д­с­та­вят с 3 ко­ра­ба.

Това са първите общи военни учения в района, откакто Кремъл се намеси в Украйна.

В плана на учението са включени мероприятия по съвместно тактическо маневриране, приемане и предаване на товари на ход между кораб и хеликоптер, както и различни освети-телни тренинги.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.