Публичен търг

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 523 от 13.02.2014 г., Заповед № 250/10.03.2014 г. на Кмета на Община Балчик

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост :

Помещение за търговска дейност с площ 25.00 м2, находящ се в гр. Балчик – публична общинска собственост, актуван с АОС 55/09.01.1998 г., представляващ част от двуетажна сграда – Исторически музей, при начална годишна наемна цена в размер на 819,00 лв. /осемстотин и деветнадесет лева/, без ДДС.

2.Срок на договора – 5 /пет/ години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват търговска дейност, както и да нямат задължения към Община Балчик.

Търгът ще се проведе на 28.03.2014 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 13.03.2014 г. до15.00 ч. на 27.03.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 27.03.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

 

Коментарите са затворени.