ДОКОГА ???

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

5

– ДО­КО­ГА ще се раз­ре­ша­ва по­се­га­тел­с­т­во­то на при­ро­д­ни­те да­де­но­с­ти на гра­да ни – па­но­ра­ма, ба­и­ри, пла­жо­ве – със стро­и­тел­с­т­во, чу­ж­до на ин­те­ри­о­ра на гра­да ни?

Не раз­ре­ша­вай­те стро­и­тел­с­т­во, по – ви­со­ко от три ета­жа, без ме­с­та за пар­ки­ра­не и не­в­к­лю­че­ни в ка­на­ли­за­ция.

– ДО­КО­ГА со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ку­че­та с уми­ле­ние ще се ра­д­ват на лю­бим­ци­те си, до­ка­то се об­ле­к­ча­ват по тро­то­а­ри­те и се­ят с фе­ка­ли­и­те си за­ра­зи, а въз­ра­с­т­ни и де­ца ги за­о­би­ка­лят?

Общината да направи пясъчни заграждения на определени за целта места, както е в Европа.

– ДО­КО­ГА БКС ще чи­с­ти са­мо в дел­ни­ч­ни­те дни. В по­чи­в­ни и пра­з­ни­ч­ни дни се стру­п­ват най – мно­го бо­к­лу­ци, тъй ка­то гра­ж­да­ни­те пра­вят ос­но­в­но по­чи­с­т­ва­не и ули­ци­те по­тъ­ват в мръ­со­тия?

В по­чи­в­ни­те и пра­з­ни­ч­ни дни да има де­жур­ни чи­с­та­ч­ки.

– ДО­КО­ГА ще се по­чи­с­т­ват из­би­ра­тел­но ули­ци, а по – мал­ки­те и за­къ­та­ни не се ме­тат  с го­ди­ни – („Емо­на”,”Чай­ка” и др.).

Ре­до­в­но да се по­чи­с­т­ват вси­ч­ки ули­ци, и осо­бе­но в ку­рор­т­на­та част на гра­да.

ДО­КО­ГА еко­ло­зи­те ще сто­ят в кан­це­ла­ри­и­те и ще ча­кат гра­ж­да­ни­те мно­го­к­ра­т­но да ги уве­до­мя­ват за про­б­лем, до­ка­то го раз­ре­шат?

Еко­ло­зи­те да из­ля­зат от кан­це­ла­ри­и­те и да ви­дят про­б­ле­ми­те от­б­ли­зо.

– ДО­КО­ГА съ­бо­ре­на­та сгра­да в бли­зост до „Хра­ма на Ки­бе­ла” и Джа­ми­я­та ще се по­л­з­ват за об­ще­с­т­ве­на то­а­ле­т­на, къ­де­то пи­я­ни де­но­но­щ­но се об­ле­к­ча­ват пред по­г­ле­ди­те на жи­ве­е­щи­те в два­та бло­ка въз­ра­с­т­ни, де­ца и ту­ри­с­ти?

Съ­бо­ре­на­та сгра­да -„пи­со­ар” – да се из­чи­с­ти от ос­та­тъ­ци­те стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли.

– ДО­КО­ГА Об­щи­на­та ня­ма да има ку­тии за си­г­на­ли, пре­д­ло­же­ния и пре­по­ръ­ки от гра­ж­да­ни­те, ка­к­то е на­в­ся­къ­де в стра­на­та?

Да се по­с­та­вят ку­тии на оп­ре­де­ле­ни ме­с­та в гр.Бал­чик и в кв. „Ба­лик” и пе­ри­о­ди­ч­но да се раз­г­ле­ж­дат на се­си­и­те на ОбС в то­ч­ка „РАЗ­НИ”

– ДО­КО­ГА ра­йо­на на си­ло­зи­те и кан­та­ра ще се из­по­л­з­ва за то­а­ле­т­на от шо­фьо­ри на ти­ро­ве, гра­ж­да­ни, ту­ри­с­ти, по­ра­ди ли­п­са на та­ка­ва?

И, вси­ч­ко то­ва  в ку­рор­т­на­та част, на ме­т­ри от пла­жа. Ка­къв ту­ри­зъм ще пра­вим?

В ра­йо­на да се по­с­та­вят хи­ми­че­с­ки то­а­ле­т­ни – по­не две.

– ДО­КО­ГА та­бе­ли­те за не­съ­ще­с­т­ву­ващ об­щин­с­ки па­зар ще ви­сят, за­б­лу­ж­да­вай­ки на­ши и чу­ж­ди ту­ри­с­ти, че има та­къв?

Та­бе­ли­те за па­за­ра да бъ­дат сва­ле­ни и се по­тър­си от­го­вор­ност за из­хар­че­ни­те по­ве­че то 400 000 лв. за не­ре­а­ли­зи­ра­лия се па­зар, въ­п­ре­ки про­те­с­ти­те на гра­ж­да­ни, съ­ве­т­ни­ци, че там не е мя­с­то за па­зар.

И, ние мъл­чим, ПО­ЗОР­НО МЪЛ­ЧИМ.

Нека не забравяме, че където има ред,няма илюзии!

Симеон ПЕТРОВ

/Кореняк балчиклия – болеещ, милеещ за Балчик/

 

Коментарите са затворени.