Балчишките тенисисти като на своя територия във Варна

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

3

За вар­нен­с­ки­те зри­те­ли про­ве­де­но­то на 9 март /не­де­ля/ в Дво­ре­ца на спор­та те­нис съ­с­те­за­ние си бе­ше шоу на бал­чи­ш­ки­те пе­ти­ма те­ни­си­с­ти – Кра­си­мир Ми­хай­лов, Бо­рис Чер­вен­ков, Иван Ев­ти­мов, Ни­ко­лай Ста­нев и един­с­т­ве­на­та же­на, ко­я­то се съ­с­те­за­ва при мъ­же­те Сил­вия Але­к­сан­д­ро­ва. Вси­ч­ки те се кла­си­ра­ха в чел­на­та де­ся­т­ка ка­то пър­ви­те 3 ме­с­та бя­ха за­е­ти ка­те­го­ри­ч­но от бал­чи­к­лии. Бо­рис Чер­вен­ков за пър­ви път бе де­т­ро­ни­ран от по­с­то­ян­но­то си пър­во мя­с­то. И то от своя ко­ле­га Кра­си­мир Ми­хай­лов, кой­то без за­гу­ба за­с­лу­же­но ог­ла­ви че­ло­то, ка­то по­бе­ди на фи­на­ла Бо­рис Чер­вен­ков с 3:1 гей­ма.

На 16 март пре­д­с­тои сле­д­ва­щи­ят тур­нир във Вар­на, за­ла №20 на Дво­ре­ца на спор­та и кул­ту­ра­та, ко­я­то се е ут­вър­ди­ла ка­то за­ла на сла­в­ни­те те­нис съ­с­те­за­ния.

Ус­пех на бал­чи­к­лии, на ко­и­то им по­д­хо­ж­да да по­бе­ж­да­ват във Вар­на, гра­да към кой­то бал­чи­к­лии са осо­бе­но при­вър­за­ни и да­же в бли­з­ко­то ми­на­ло про­ве­до­ха ре­фе­рен­дум за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Бал­чик към Вар­на, а не към До­б­рич.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.