Мартенска буря край морето

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

Кме­тът на Кра­не­во Ру­мен Ни­ко­лов съ­о­б­щи, че за пе­ти път та­зи зи­ма мо­ре­то е за­т­ла­чи­ло ус­ти­е­то на ре­ка Кра­не­в­с­ка, ко­я­то от своя стра­на на­во­д­ня­ва се­вер­ния плаж, съ­о­б­щи ра­дио Вар­на. В по­со­ка до цен­т­рал­ния плаж има око­ло ме­тър во­да, ко­я­то съ­з­да­ва опа­с­ност за ка­ло­ва­та стан­ция, по­я­с­ни той.

По ду­ми­те на кме­та при­чи­на за про­мя­на­та на край­б­ре­ж­ни­те те­че­ния през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни са из­г­ра­де­ни­те бре­го­за­щи­т­ни бу­ни. От­но­во са на­не­се­ни по­ра­же­ния и на пъ­тя към ри­бар­с­ко­то се­ли­ще на юг, ко­е­то по­па­да в об­щи­на Ак­са­ко­во. Ня­ма дан­ни за по­с­т­ра­да­ли ло­д­ки от при­ли­в­ни­те въл­ни. При­по­м­ням, че по­ч­ти вся­ка го­ди­на в края на зи­ма­та сме сви­де­те­ли на по­до­б­ни мор­с­ки бу­ри, ко­и­то на­на­сят ще­ти на бре­га. През 2012-а бе го­ля­мо­то про­па­да­не на дам­ба­та край Ал­бе­на, а през 2010 си­лен при­лив за­ля бре­га и по­то­пи ри­бар­с­ки ло­д­ки.

www.dobrichutre.bg/

2

Ка­к­ва бу­ря,ка­к­во чу­до! Имам чу­в­с­т­во­то, че ще ми хвръ­к­нат про­зор­ци­те! Да­вай, Мар­те,ти си ми­ли­ч­ка, хич не ми ид­вай по­ве­че тук,че ни по­бър­ка! Ня­ма ри­ба­ри, ня­ма ри­ба, ня­ма жив чо­век, ни­то жи­во­тин­че, бро­де­що, вси­ч­ко се е из­по­к­ри­ло. Па­зе­те се от на­с­тин­ки,от ви­ру­си и от ло­ши хо­ра,ко­и­то има в из­ли­шък!

Фото: Жанет РОДРИГЕС

 

Коментарите са затворени.