Ограничават риболова в Черно море, Дуранкулашкото и Шабленското езеро

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1393438283_0_xm

Ог­ра­ни­че­ния в ри­бо­ло­ва през 2014 г. в оп­ре­де­ле­ни ри­б­но­с­то­пан­с­ки обе­к­ти или в зо­ни от тях се на­ла­гат със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те проф. дсн Ди­ми­тър Гре­ков, съ­о­б­ща­ват от Из­пъл­ни­тел­на аген­ция по ри­бар­с­т­во и ак­ва­кул­ту­ри /ИА­РА/. За­б­ра­на­та за ри­бо­лов се на­ла­га за­ра­ди опа­з­ва­не­то на био­ло­ги­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие и съ­з­да­ва­не­то на оп­ти­мал­ни ус­ло­вия за ес­те­с­т­ве­но въз­про­из­во­д­с­т­во на по­пу­ла­ци­и­те от ри­ба и дру­ги во­д­ни ор­га­ни­з­ми. Мяр­ка­та се при­ла­га еже­го­д­но, съ­г­ла­с­но За­ко­на за ри­бар­с­т­во­то и ак­ва­кул­ту­ри­те. В Чер­но мо­ре се за­б­ра­ня­ва сто­пан­с­кия ри­бо­лов в ак­ва­то­ри­и­те на при­с­та­ни­ща­та с от­да­ле­че­ност до 1 ми­ля от бре­го­ва­та иви­ца, с из­к­лю­че­ние на зо­ни­те на дей­с­т­вие на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те уре­ди за сто­пан­с­ки ри­бо­лов (да­ля­ни), оп­ре­де­ле­ни със за­по­ве­ди на из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на ИА­РА. За­б­ра­на­та за ри­бо­лов ка­сае и во­д­ни обе­к­ти във въ­т­ре­ш­но­ст­та на стра­на­та. За До­б­ри­ч­ка об­ласт те са: Ду­ран­ку­ла­ш­ко езе­ро – в зо­на от 100 ме­т­ра пред ком­п­лекс „Езе­ро­то“; Ду­ран­ку­ла­ш­ко езе­ро, с из­к­лю­че­ние на лю­би­тел­с­кия ри­бо­лов в пе­ри­о­да от 1 до 31 март и 1 юли до 31 ок­том­в­ри в ня­кол­ко  уча­с­тъ­ка на во­д­ния обект; Ша­б­лен­с­ко езе­ро, с из­к­лю­че­ние на лю­би­тел­с­кия ри­бо­лов през март и от 1 юли до края на ок­том­в­ри в ня­кои уча­с­тъ­ци на во­д­ния обект. По­д­ро­б­но­с­ти по те­ма­та са пу­б­ли­ку­ва­ни на сай­та на ИА­РА.                         DT

 

Коментарите са затворени.