Пожарна безопасност и мерки за недопускане на пожари през отоплителния период

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В пре­д­вид ма­со­во­то из­по­л­з­ва­не на ло­кал­но ото­п­ле­ние по­с­ре­д­с­т­вом еле­к­т­ри­че­с­ки ото­п­ли­тел­ни уре­ди, ка­к­то и та­ки­ва с те­ч­но, твър­до и га­зо­о­б­ра­з­но го­ри­во, то­ва во­ди до за­сил­ва­не на по­жар­на­та опа­с­ност при ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та им. От ед­на стра­на е на ли­це пре­то­вар­ва­не на еле­к­т­ри­че­с­ки­те ин­с­та­ла­ции, а от там и до въз­ни­к­ва­не на къ­си съ­е­ди­не­ния. От дру­га стра­на един от най-уя­з­ви­ми­те въз­ли в стру­к­ту­ра­та на ото­п­ле­ние се ока­з­ват ко­мин­ни­те те­ла, а имен­но: не­ре­до­в­но­то им по­чи­с­т­ва­не от на­съ­б­ра­ли­те се са­ж­ди, не­е­фи­ка­с­на, а в ня­кои слу­чаи до­ри и ли­п­са на за­ма­з­ка, ка­к­то и не на по­с­ле­д­но мя­с­то об­ли­цо­ва­не­то им с го­ри­ми ма­те­ри­а­ли с цел при­до­би­ва­не на по-ес­те­ти­чен вид в жи­ли­ща­та.

І. Печки на твърдо гориво.

1.Да бъ­де из­п­ра­в­на и ко­ми­нът да е обе­зо­па­сен.

2. Да се мон­ти­ра вър­ху не­го­ри­ма по­д­ло­ж­ка.

3. Да от­с­тои на ми­ни­мум 0,8 м. от го­ри­ми пре­д­ме­ти и ма­те­ри­а­ли.

4. Ре­до­в­но да се по­чи­с­т­ва и да не се раз­пал­ва с бен­зин, на­ф­та и дру­ги ле­с­но­за­па­ли­ми те­ч­но­с­ти.

5. Горяща да не се оставя без наблюдение.

ІІ. Нафтови печки.

1.Мон­ти­ра­не­то да ста­ва са­мо след про­вер­ка на из­п­ра­в­но­ст­та на пе­ч­ка­та /до­за­тор, ре­зер­во­ар за го­ри­во, кран­че­та и др./.

2.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

3.Да не се зареждат с нафта горящи печки.

4.При зареждане да не се допуска разливане на нафта.

5.Да не се из­по­л­з­ва за го­ри­во дру­го ос­вен на­ф­та.

6. Да не се ос­та­вят го­ря­щи пе­ч­ки без на­б­лю­де­ние.

ІІІ. Електрически печки.

1. Да се из­по­л­з­ват са­мо стан­дар­т­ни и те­х­ни­че­с­ки из­п­ра­в­ни ел. пе­ч­ки.

2. Ел.пе­ч­ки с от­к­ри­ти на­г­ре­ва­те­ли да се мон­ти­рат вър­ху не­го­ри­ма ос­но­ва /пло­ча/.

3.Да не се ос­та­вят вклю­че­ни в мре­жа­та без на­б­лю­де­ние.

4.Да се из­вър­ши про­вер­ка от­го­ва­ря ли ел.ин­с­та­ла­ци­я­та на ин­с­та­ли­ра­на­та мо­щ­ност.

5.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

ІV. Газови печки и уреди.

1.Га­зо­ви­те уре­ди и бу­тил­ки­те да не се мон­ти­рат на ме­с­та по-ни­с­ки от окол­ния те­рен.

2.Бу­тил­ки­те с газ “Про­пан-бу­тан” да не са мон­ти­ра­ни до из­то­ч­ник на то­п­ли­на.

3. Да се спа­з­ва оп­ре­де­ле­на­та по­с­ле­до­ва­тел­ност при па­ле­не и спи­ра­не на уре­да.

4. Да не се до­пу­с­ка за­га­зо­ва­не на по­ме­ще­ни­е­то с газ “Про­пан-бу­тан”, ка­то се из­вър­шат про­вер­ки за хер­ме­ти­ч­ност.

5. Да се про­ве­ря­ва ре­до­в­но ре­ду­цир вен­ти­ла.

Въ­п­ре­ки вси­ч­ки пре­д­па­з­ни мер­ки за не­до­пу­с­ка­не на по­жа­ри, ор­га­ни­те на  По­жар­на­та бе­зо­па­с­ност и спа­ся­ва­не гр.Бал­чик об­ръ­щат вни­ма­ние на вси­ч­ки гра­ж­да­ни да бъ­дат из­к­лю­чи­тел­но бди­тел­ни и да спа­з­ват да­де­ни­те пре­по­ръ­ки, за да се на­ма­ли до ми­ни­мум ри­с­ка от въз­ни­к­ва­не на по­жа­ри и по­с­ле­д­с­т­ви­я­та от тях.

Ст. пожарникар Христов

 

Коментарите са затворени.