44,4% от чуждениците посетили България през януари са от ЕС

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Пъ­ту­ва­ни­я­та на бъл­га­ри­те в чу­ж­би­на през яну­а­ри 2014 г. са 272 500, или с 2.3% над ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те през съ­щи­ят ме­сец на 2013 го­ди­на. То­ва по­ка­з­ват дан­ни­те на На­ци­о­нал­ния ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут. Уве­ли­че­ни­е­то в броя пъ­ту­ва­ния на бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни във Фран­ция е с 57,5%, Ав­с­т­рия – с 44.1%, Бел­гия – с 21.8%, Ру­сия – с 14.3%, Ита­лия – с 9%, Тур­ция – с 8.6%, и др. На­ма­ля­ват пъ­ту­ва­ни­я­та към Че­ш­ка­та ре­пу­б­ли­ка – с 18.6%, Ис­па­ния – с 10.6%, ка­к­то и в Гър­ция, Гер­ма­ния, би­в­ша­та юго­с­ла­в­с­ка ре­пу­б­ли­ка Ма­ке­до­ния, Ру­мъ­ния, Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во и др. С най-го­лям от­но­си­те­лен дял в пъ­ту­ва­ни­я­та на бъл­га­ри в чу­ж­би­на са с цел го­с­ту­ва­не, обу­че­ние, по­се­ще­ние на кул­тур­ни и спор­т­ни ме­ро­п­ри­я­тия – бли­зо 53%, сле­д­ва­ни от пъ­ту­ва­ни­я­та с цел по­чи­в­ка и ек­с­кур­зия – 26%, и със слу­же­б­на цел – 21 на сто. В сра­в­не­ние с яну­а­ри 2013 г. са се уве­ли­чи­ли пъ­ту­ва­ни­я­та с цел по­чи­в­ка и ек­с­кур­зия и със слу­же­б­на цел. По­се­ще­ни­я­та на чу­ж­ден­ци в Бъл­га­рия са 368 100 на брой, съ­о­б­ща­ват още от На­ци­о­нал­ния ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут. Дeлът на гра­ж­да­ни­те от Ев­ро­съ­ю­за е 44.4%, ка­то в сра­в­не­ние със съ­щия ме­сец на 2013 го­ди­на се уве­ли­ча­ва с 1.5%. Уве­ли­че­ние е ре­ги­с­т­ри­ра­но и при по­се­ще­ни­я­та на гра­ж­да­ни от Ру­мъ­ния, По­л­ша, Ав­с­т­рия, Фран­ция и Гер­ма­ния. На­ма­ля­ват по­се­ще­ни­я­та на ита­ли­за­ци, бел­гий­ци и бри­тан­ци.                                                                  DT

 

Коментарите са затворени.