Дървосекачи

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 26 фе­в­ру­а­ри при спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция по про­ти­во­дей­с­т­вие на би­то­ва­та пре­с­тъ­п­ност са ус­та­но­ве­ни пе­ти­ма жи­те­ли на с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик. В хо­да на опе­ра­ци­я­та е ус­та­но­ве­но, че от ме­с­т­но­с­ти­те „Ка­ра­те­па” и „Ми­ше­ли­ка” в ра­йо­на на с. Об­ро­чи­ще, съ­щи­те до­би­ват и тран­с­пор­ти­рат дър­ва за ог­рев без раз­ре­ши­тел­но и кон­т­рол­на гор­с­ка мар­ка. Ра­бо­та­та по слу­чая про­дъл­жа­ва по опи­са на РУП Ал­бе­на.

 

Коментарите са затворени.