Присъда за кражба от дебитна карта

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич при­з­на 31-го­ди­ш­на­та Еле­на Ста­не­ва Ста­не­ва от с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик, за ви­но­в­на в то­ва, че на 31.07.2013г. в с. Кра­не­во чрез по­л­з­ва­не на чужд пла­те­жен до­ку­мент  де­би­т­на кар­та, со­б­с­т­ве­ност на Дин­ко До­б­рев Ге­ор­ги­ев от с. Да­ви­до­во, общ. Тър­го­ви­ще, из­те­г­ли­ла от бан­ко­мат об­ща­та су­ма от 1050 лв. /Хи­ля­да и пе­т­де­сет ле­ва/. На по­д­съ­ди­ма­та е на­ло­же­на на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от сво­бо­да” за срок от две го­ди­ни и гло­ба в раз­мер на 520 лв. /Пе­т­с­то­тин и два­де­сет ле­ва/.  Из­тър­пя­ва­не­то на та­ка на­ло­же­но­то на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от сво­бо­да” е от­ло­же­но по ре­да на чл. 66 от НК с из­пи­та­те­лен срок от пет го­ди­ни.

 

Коментарите са затворени.