Пожар в района на Овчаровски плаж

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 9 фе­в­ру­а­ри, око­ло 11.45 ча­са, в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­б­ще­ние за въз­ни­к­нал по­жар във ви­ла в ра­йо­на на Ов­ча­ро­в­с­ки плаж, со­б­с­т­ве­ност на гра­ж­да­нин на Ве­ли­ко­б­ри­та­ния. В ре­зул­тат на по­жа­ра, въз­ни­к­нал по­ра­ди къ­со съ­е­ди­не­ние на си­лов ка­бел, е из­го­ря­ла те­х­ни­ка и до­ма­кин­с­ко иму­ще­с­т­во.

 

Коментарите са затворени.