Задържани за притежание на канабис

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 14 фе­в­ру­а­ри, око­ло 17:30 ча­са при про­ве­ж­да­не на спе­ци­а­ли­з­ра­на по­ли­цей­с­ка ак­ция на те­ри­то­ри­я­та на с. Об­ро­чи­ще е спрян за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген” с вар­нен­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция. В хо­да на про­вер­ка­та е от­к­рит на­й­ло­нов плик със су­ха тре­в­на ма­са. При по­с­ле­д­ва­лия по­ле­ви тест, су­ха­та тре­в­на ма­са ре­а­ги­ра на на­р­ко­ти­ч­но­то ве­ще­с­т­во „ка­на­бис” с об­що те­г­ло 30 гра­ма. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Ал­бе­на са за­дър­жа­ни И.С. (20 г.) от с. Об­ро­чи­ще, обл. До­б­рич, С.А. (20 г.), Ж.И. (20 г.) и 18 го­ди­ш­на­та Р.С. и три­ма­та от с. Ста­ро Оря­хо­во, общ. До­л­ни чи­ф­лик. По слу­чая се ра­бо­ти в ус­ло­ви­я­та на бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Ал­бе­на.

 

Коментарите са затворени.