Открити са крадци на електроуреди

Mar 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

След про­ве­де­ни опе­ра­ти­в­но-из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на се­к­тор „Кри­ми­нал­на по­ли­ция” при РУП Бал­чик са ус­та­но­ве­ни из­вър­ши­те­ли­те на до­мо­ва кра­ж­ба, из­вър­ше­на на 30 май 2013 го­ди­на на те­ри­то­ри­я­та с. Зме­е­во, общ. Бал­чик. В хо­да на ра­бо­та е ус­та­но­ве­но, че П.Н. (29 г.) от с. Зме­е­во и Н.Н. (31 г.) от град До­б­рич са съ­п­ри­ча­с­т­ни за из­вър­ше­на кра­ж­ба на до­ма­кин­с­ки еле­к­т­ро­у­ре­ди от ча­с­тен имот на те­ри­то­ри­я­та на с. Зме­е­во. Част от ве­щи­те обект на по­се­га­тел­с­т­во­то са от­к­ри­ти и из­зе­ти от жи­ли­ще­то на П.Н. Ра­бо­та­та по слу­чая про­дъл­жа­ва по опи­са на РУП Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.