Протокол № 37 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27.02.2014 г.

Mar 5th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за изменения и допълнения в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Балчик

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 531: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8 и чл. 18 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК, Общински съвет-Балчик  ПРИЕМА изменения и допълнения в Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Балчик,  както следва:

§.1. В  чл. 44, глава шеста, раздел ІІ “Разпореждане с нежилищни имоти – частна общинска собственост” се създава нова алинея трета, със следния текст:

(3). Продажба може да се извърши с договор от кмета на общината  без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Процедурата по продажбата започва с подаване на заявление до кмета на общината, в което се посочват законовите основания за приложение на чл. 35, ал. ІV от ЗОС. Към заявлението се прилагат:

– Удостоверение за актуално състояние/за юридически лица с нестопанска цел/

– Регистрация по ЕИК/за търговски дружества/

– Други документи във връзка с актуално правно състояние и икономически статус на заявителя

Въз основа на заявлението, кмета на общината изготвя мотивирано предложение за продажба до общинския съвет. В предложението се посочват условия, вид на имота, документ за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и др.

§. 2. Настоящото заглавие на ГЛАВА ДЕВЕТА : “Управление на земи от общинския поземлен фонд” се обособява в РАЗДЕЛ ПЪРВИ с текстове от чл.93 до чл.100 включително.

Създава се нов раздел със следното заглавие и съдържание:

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.101. Ежегодно, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Балчик се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност:

1. Предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници, художници и лица, упражняващи художествени занаяти;

2. Предназначени за продажба на лицата, настанени в тях по административен ред;

3. Предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.102. Право за настаняване в общински ателиета за индивидуална творческа дейност имат лица, отговарящи на следните условия:

1. Не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност;

2. Не са закупили ателие от държавата или общината;

3. Притежават документ, че са хабилитирани научни работници, художници или лица, упражняващи художествени занаяти;

4. Подали са заявление до кмета на общината за настаняване в ателие

Чл.103. По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.101, т.1 се прилагат реда и условията за общинските жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Чл.104. (1). Ателиетата по чл.101,т.2 могат да бъдат продавани на лица, настанени в тях по административен ред, отговарящи на следните условия:

1. Да отговарят на условията за настаняване по чл.102;

2. Да са наематели на ателие, на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване и без да е променяно предназначението на обекта;

3. Да ползват ателие, предназначено за продажба;

4. Да са подали заявление за закупуване на ателието до кмета на общината.

(2). Продажбата на общински ателиета по ал.1 се извършва при условията и по реда за продажба на общински жилища.

Чл.105. Продажбата на общински ателиета по чл.101,т.3 се извършва от кмета на общината, след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

Чл.106. Ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Балчик, се определят общинските гаражи:

1.  Предназначени за отдаване под наем;

2. Предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. Предназначени за продажба на търг.

Чл.107.(1). Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1. Инвалиди-наематели на общинско жилище или собственици на сградата, в която са построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил  и не притежават друг гараж;

2. Други наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.

(2). Когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандитатите по т.1 и 2 на ал.І, след настаняване на лицата по т.1  се тегли жребий между лицата по т.2.

(3). Ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.1 и 2 на ал.І останат свободни гаражи, те се включват в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, като предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.108. По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага реда, предвиден за общински жилища.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот – дворно място, представляващо ПИ № 02508.80.100 по кадастралната карта на град Балчик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 532: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94З-230-2/20.12.2013 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 9 030.00 лв. (девет хиляди и тридесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.80.100 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХVІІ, кв. 166 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 258 м2 (двеста петдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4346/06.01.2014 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.8.564 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона “Сборно място”

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 533: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-58-6/13.02.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Нижкаб” ООД с ЕИК 124603577, гр. Балчик, вилна зона “Сборно място”, ул. “Четвърта” № 28, представлявано от Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.564 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІ-193, кв.18 по ПУП на вилна зона “Сборно място” гр. Балчик,  целия с площ от 1070 м2, като “Нижкаб” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 535 м2 /петстотин тридесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 2210/28.09.2005 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 21 400.00 лв. /двадесет и една хиляди и четиристотин лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.55.239 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 534: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-54-3/14.02.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Земеделски производител Атанас Жечев Георгиев от гр. Балчик, ул. “Пушкин” № 4А, по отношение на ПИ № 02508.55.239 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІІ-161,233 кв.106 по ПУП на “Стопански двор” гр. Балчик/, целия с площ от 4942 м2, като ЗП Атанас Жечев Георгиев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 567 м2 /петстотин шестдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4348/14.02.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 14175.00 лв. /четиринадесет хиляди сто седемдесет и пет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, Атанас Ж. Георгиев не гласува

По пета точка от дневния ред: Определяне на парцели за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 535: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА;  чл. 49 а от  Закона за общинската собственост и чл.40, ал.1 от Наредбата за условия и ред за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление ОбС-Балчик одобрява за учредяване право на строеж, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, за изграждане на жилища, следните урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост:

№ по    УПИ № по ПУП          ПИ № по кад. карта           Площ

ред       на гр. Балчик             на гр. Балчик            /кв.м./                    1.           ІV, кв.148                  02508.77.125             368.00

2.               V, кв. 148                  02508.77.126             349.00

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Докладва: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 536: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Пеньо Великов Баланов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Румяна Иванова Петкова от гр. Балчик, за лечение на съпругът й Николай Павлов Петков, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Ветка Петрова Павлова от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Иванка Ангелова Петрова от с. Оброчище, за лечение на детето й Габриела, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Йордан Василев Георгиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 537: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение №743/31.01.2011г., на Общински съвет – Балчик, Общински съвет на Община Балчик РЕШИ:

Общински съвет – Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел разплащане по време  на реализацията на  проект: “Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”,  финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 Максимален размер на дълга – 3 723 116,59 лв. (три милиона седемстотин двадесет и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и девет  стотинки ), от които:

А): 2 501 499,25 лв. мостови кредит

Б): 1 221 617,34 лв. за необходимото съфинансиране

Валута на дълга – лева

– Вид на дълга -дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

– Условия за погасяване:

Ш Срок на погасяване

А):  до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б): до 48 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Ш Източници за погасяване на главницата

А): 2 501 499,25 лв. мостови кредит

– чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и Община Балчик;

– от собствени бюджетни средства

Б): 1 221 617,34 лв. за необходимото съфинансиране

– от собствени бюджетни средства

– Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

1. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

2. Начин на обезпечение на кредитите:

А): 2 501 499,25  лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за без-възмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г., сключен с Управ-ляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и  Община Балчик

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

Б): 1 221 617,34 лв. за необходимото съфинансиране

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

3. Приложение и неразделна част е протокола от проведеното публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг.

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за поправки в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 538: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 11, ал. З предложение второ от ЗНА и чл.109, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с Разхореждане № 260 от 17.10.201Зг.на Сметна палата, Общински съвет Балчик РЕШИ:

Приема поправка и действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балник

&.1. чл.40 т. 19 „Прекарване на временен път” посоченият в колоната срок на услугата се из»меня от 3 месена на 30 дни.

&.2. Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” от община Балчик като държавно делегирана дейност.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 539:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1 от Закон за социално подпомагане; чл. 36, ал. 2, т. 7 б. “а” и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закон за социално подпомагане и във връзка с реализация приоритетните цели, планирани и заложени в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.) на Община Балчик /Решение № 796, Протокол № 62 от 28.04.2011 г. на ОбС Балчик/, Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 г. /Решение № 344, Протокол № 24 от 25.04.2013 г.на ОбС Балчик/, Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да продължи да развива социална услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” след изтичане на договор BG051PO001-5.2.12-0033-C0001 от 03.12.2013 г., сключен между община Балчик и Агенция за социално подпомагане, считано от 01.06.2015 г., като държавно делегирана дейност.

2. Определя капацитет на услугата – 14 места/потребители.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладва: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 540: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 79 от Административно процесуалния Кодекс, чл. 26 от Закона  за нормативните актове:

І. Общински Съвет – Балчик приема проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

1. В чл. 19 се прави следното изменение

1.1. Точка 7 /седма/ се изменя така: “Да получава възнаграждение в размер на 50 на сто от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

14 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Създава нова точка 7.1.,  както следва:

Точка 7.1. „Общинският съветник не получава пълния размер на възнаграждението си при следните  случаи:

А/ При неизпълнение на задълженията  по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от възнаграждението на общинския съветник  се  удържат  средства  в размер:

– 50 /петдесет/ лева за отсъствие от заседание на постоянните  комисии.

– 100 /сто/ лева  за отсъствие от заседание на общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

3. Измененията влизат в сила от 1.01.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

13 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ – Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.