3 Март – Ден на Освобождението

Mar 5th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

P2300127Кметът заедно с невероятните деца от ФТА Балик, заедно с граждани завиват бурно хоро на връх 3 март на площад “21 септември”.

Го­лям кон­церт, по слу­чай 3 март, се съ­с­тоя в чи­та­ли­ще­то на се­ло Гур­ко­во.


1973623_730948860271627_354297841_o

Го­лям кон­церт, по слу­чай 3 март, се съ­с­тоя в чи­та­ли­ще­то на се­ло Гур­ко­во. Во­де­щи бя­ха Ал­бе­на Вой­че­ва и Ве­се­лин Ро­ма­нов. В про­г­ра­ма­та уча­с­т­ва­ха: хор “До­б­ру­джан­ки”(Бал­чик) и хор “Ав­ли­ги” (с. Гур­ко­во) с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва. Изя­ви­ха се гру­по­во и ин­ди­ви­ду­ал­но пе­в­ци­те от “ТАММ” – Та­ня То­до­ро­ва, Ал­бе­на Вой­че­ва, Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва и Ми­ха­ил Ду­ш­ков. Към тях се при­съ­е­ди­ни и кме­тът на се­ло­то – То­дор Ге­ор­ги­ев. Въл­ну­ва­що пя де­т­с­ки хор “Гур­ко­в­с­ки гла­с­че­та” и за пър­ви път на сце­на из­ле­зе но­во­с­фор­ми­ран фол­к­ло­рен тан­цов съ­с­тав от с. Гур­ко­во. Спе­ци­ал­ни го­с­ти на тре­то­мар­тен­с­ка­та ве­чер в Гур­ко­во бя­ха кме­тът на Об­щи­на­та Н. Ан­ге­лов и  съ­п­ру­га­та му д-р Ру­мя­на Мал­че­ва, много гурколии, дошли в родното си село специално за празника.

Веселин РОМАНОВ

Фото: М. ДУШКОВ

 

 

Коментарите са затворени.