Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па – ЦОП Бал­чик

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Кръгла маса на педагозите в Соник Старт

На 5 и 6 март 2014 г. ще се съ­с­тои пър­ва­та от пре­д­ви­де­ни­те 6 Кръ­г­ли ма­си на спе­ци­а­ли­с­ти­те от еки­пи­те на СО­НИК СТАРТ  в Бъл­га­рия. Кръ­г­ла ма­са на пе­да­го­зи­те ще съ­бе­ре ек­с­пер­ти в об­ла­ст­та от Ду­п­ни­ца, Их­ти­ман, Пър­во­май, Кар­ло­во, Бал­чик, Ле­в­с­ки и Сли­вен и Со­фия.

В рам­ки­те на два­та дни спе­ци­а­ли­с­ти­те ще имат въз­мо­ж­ност да об­ме­нят опит и до­б­ри пра­к­ти­ки в ра­бо­та­та си с де­ца, от­па­д­на­ли или за­с­т­ра­ше­ни от от­па­да­не от об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма, ме­то­ди­те за пре­вен­ция, оцен­ка­та на учи­ли­щ­на­та го­то­в­ност и из­мер­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но­то ра­в­ни­ще в кон­те­к­с­та на со­ци­ал­ния по­д­ход и со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги за населението.

Ко­ор­ди­на­то­рът”но­ви ус­лу­ги” на СО­НИК СТАРТ ще бъ­де мо­де­ра­тор на кръ­г­ла­та ма­са, а имен­но Ра­до­с­ве­та Ка­за­ко­ва от ЦОП Пър­во­май.

Про­фе­си­о­нал­ни­ят фо­рум си по­с­та­вя за цел да ана­ли­зи­ра при­чи­ни­те за от­па­да­не от учи­ли­ще на ме­с­т­но ни­во в раз­ли­ч­ни­те ре­ги­о­ни; да син­х­ро­ни­зи­ра про­фе­си­о­нал­на­та ме­то­ди­ка за из­мер­ва­не на учи­ли­щ­на­та го­то­в­ност и об­ра­зо­ва­тел­но­то ра­в­ни­ще в со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги; да по­до­б­ри ефе­к­ти­в­но­ст­та на пар­т­ньор­с­ки­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с пе­да­го­ги­че­с­ки це­ли в най-до­бър ин­те­рес на де­ца­та.

Про­ве­ж­да­не­то на ак­ти­в­на пре­вен­ция на от­па­да­не от учи­ли­ще е ос­но­вен при­о­ри­тет в дей­но­ст­та на ор­га­ни­за­ци­я­та. Ин­ве­с­ти­ци­я­та в чо­ве­ш­кия ре­сурс е от­ли­чи­тел­на чер­та на СО­НИК СТАРТ и про­ве­ж­да­не­то на кръ­г­ла­та ма­са е са­мо един от на­чи­ни­те, ко­и­то еже­ме­се­ч­но се при­ла­гат за на­д­г­ра­ж­да­не на зна­ни­я­та, уме­ни­я­та и уве­ре­но­ст­та на все­ки един ек­с­перт.

Вси­ч­ки ма­те­ри­а­ли по то­зи фо­рум ще бъ­дат на­д­ле­ж­но офор­ме­ни и пре­до­с­та­ве­ни на еки­пи­те и об­щи­ни­те към тях, ка­то пра­к­ти­че­с­ки съ­ве­т­ник за ра­бо­та по пре­вен­ция от­па­да­не от учи­ли­ще. Сле­д­ва­ща­та те­ма­ти­ч­на кръ­г­ла ма­са ще се съ­с­тои през ме­сец ап­рил в град Ле­в­с­ки и ще обе­ди­ни ин­те­ре­са на пси­хо­ло­зи­те в СО­НИК СТАРТ.

ЦОП – Бал­чик

Коментарите са затворени.