За Бю­дже­та на Об­щи­на­та – оп­ти­ми­с­ти­ч­но и на све­т­ло

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

5 мил. повече в бюджета тази година

Бли­зо 5 млн. лв. по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше гла­су­ван Бю­дже­тът за 2014 г. от на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци на 13 фе­в­ру­а­ри. Ка­то мно­зи­на бал­чи­к­лии – ре­до­в­ни да­нъ­ко­п­ла­т­ци, пред мен въз­ни­к­на­ха ня­кол­ко въ­п­ро­са, ка­са­е­щи се до раз­хо­ди­те за раз­ви­тие на спор­та и ту­ри­з­ма. То­ва са при­ло­же­ния № 8 и №9 А от пре­д­ло­же­ни­е­то на кме­та на на­ша­та об­щи­на Н.Ан­ге­лов, вне­се­но на 27 яну­а­ри 2014 г. за об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не. Ос­та­нах учу­ден, че за те­ку­що по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, зе­ле­ни­те пло­щи, са пре­д­ви­де­ни 44 000 лв., но за ре­к­ла­ма в стра­на­та и чу­ж­би­на на ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти в Об­щи­на­та, ка­ка и за ме­дий­на про­г­ра­ма и ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли е пре­д­ви­де­на ко­с­ми­че­с­ка­та су­ма от 632 500 лв.

Тол­ко­ва мал­ко из­ве­с­тен ли е на­ши­ят град до­се­га, та тря­б­ва да се да­ва ог­ром­на су­ма, за да из­ве­с­тим на све­та, че Бал­чик го има на ге­о­г­ра­ф­с­ка­та кар­та? То­ва ме до­ве­де до ми­съл­та, че при­е­ти­ят бю­джет за 2014 г. е гри­жо­в­на май­ка за ед­ни и без­по­ща­д­на ма­ще­ха за ос­та­на­ли­те. На­при­мер за Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фил­мов фе­с­ти­вал “В Дво­ре­ца” са пре­д­ви­де­ни 50 000 лв. От 4 го­ди­ни сле­дя то­зи фе­с­ти­вал. Вся­ка сле­д­ва­ща го­ди­на уча­с­т­ни­ци­те на­ма­ля­ват про­г­ре­си­в­но по обя­с­ни­ми при­чи­ни, но за сме­т­ка на то­ва ние хвър­ля­ме те­зи 50 000 лв., за да за­до­во­лим ня­коя при­щя­в­ка. При по­ло­же­ние, че не мо­жа­х­ме да си вър­нем Дво­ре­ца, въ­п­ре­ки про­те­с­ти­те на бал­чи­к­лии. Ако има­ше ко­мер­си­а­лен ефект, то г-н Т.Гя­у­ров, бивш ди­ре­к­тор на Дво­ре­ца и се­га на Фе­с­ти­вал­ния цен­тър Вар­на, ка­то съ­ор­га­ни­за­тор на фил­мо­вия фе­с­ти­вал, ще­ше да го взе­ме под свое кри­ло. Но на­ли е гу­бе­що пе­ро – да му ми­с­лим ние. Не бе­ше от­да­в­на, ко­га­то об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от пре­д­ния ман­дат от­ря­за­ха до­с­та от кул­тур­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия и фу­т­бол­ния от­бор “Чер­но­мо­рец” /то­га­ва с го­ле­ми раз­хо­ди в Б гру­па/. Ор­га­ни­зи­ра­ни бал­чи­к­лии про­те­с­ти­ра­ха и съ­ве­т­ни­ци­те се съ­о­б­ра­зи­ха с об­ще­с­т­ве­но­то мне­ние. Не знам се­га да­ли раз­пре­де­ле­ни­е­то на па­ри­те за кул­ту­ра не е за сме­т­ка на МХФ “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, кой­то за че­т­вър­ти по­ре­ден път ще се про­ве­де с уча­с­т­ни­ци от Ев­ро­па, и до­ри един хор от Азия, в про­дъл­же­ние на ця­ла се­д­ми­ца. Сле­д­ва да се пре­на­со­чат още сре­д­с­т­ва за тях, ка­к­то и за МФФ “Мо­ре от ри­т­ми”, кой­то съ­б­ра над 1000 из­пъл­ни­те­ли. С 10 000 лв., и то са­мо за 5 ча­са шоу, ще оле­к­не джо­бът на бал­чи­ш­кия да­нъ­ко­п­ла­тец, ко­и­то тря­б­ва да да­дем на мал­ко из­ве­с­т­ния спор­тен клуб “Апо­лон” /Со­фия/, кой­то не съ­ще­с­т­ву­ва на бал­чи­ш­ка те­ри­то­рия.

И ка­къв е то­зи кръг за Све­то­в­на ку­па и тур­нир “Ди­о­ни­со­по­лис” по кул­ту­ри­зъм за же­ни, без ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие през по­с­ле­д­на­та го­ди­на. Ни­къ­де в спор­т­ни­те ка­лен­да­ри на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на мла­де­ж­та и спор­та ня­ма ду­ма за кул­ту­ри­зъм или фи­т­нес в Бал­чик. Тря­б­ва ли да ви при­по­м­ня, че ми­на­ла­та го­ди­на ве­ли­ко­ду­ш­но да­до­х­ме 15 000 лв. за та­зи про­я­ва и са­мо мно­го­б­рой­но­то жу­ри се за­ра­д­ва на 10 ху­ба­ви­ци – по­лу­ну­ди­с­т­ки, по­лу­о­б­ле­че­ни Еви, пред слу­чай­но вли­за­щи зри­те­ли в за­ла­та. Оп­ра­в­да­ни­е­то е, че се да­ват сре­д­с­т­ва на ор­га­ни­за­то­ра Яни­с­лав Та­чев ка­то по­че­тен гра­ж­да­нин на Бал­чик. Ка­то знам, че има още 8 та­ки­ва по­че­т­ни гра­ж­да­ни, ка­к­во би ста­на­ло ако и на тях тря­б­ва да се да­де. Но те са ис­тин­с­ки джен­тъл­ме­ни. Ос­та­на­ло­то е въ­п­рос на чест. За раз­ви­ти­е­то на во­до­мо­тор­ния спорт в Бал­чик не се пре­д­ви­ж­дат па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва, за­що­то съ­с­те­за­те­ли­те на СК “Ди­о­нис 2007” се съ­с­те­за­ват, без да ис­кат ми­ло­с­ти­ня. Те из­во­ю­ва­ха зла­т­ни, сре­бър­ни ме­да­ли и др. от­ли­чия и кла­си­ра­ха на­шия град на 5 мя­с­то от 40 от­бо­ра в стра­на­та на по­с­ле­д­но­то ре­пу­б­ли­кан­с­ко съ­с­те­за­ние. То­ва се от­на­ся и за ре­га­та­та “Бал­чик”, къ­де­то се оча­к­ват го­с­ти и от чу­ж­би­на.

В бю­дже­т­на­та гра­фа сре­щу та­зи мор­с­ка ини­ци­а­ти­ва стои мно­го тъ­ж­на­та ци­ф­ра 0. А на бал­чи­ш­ки­те ве­т­ро­хо­д­ци пре­д­с­тои уча­с­тие в още 13 ре­га­ти. Оп­ти­ми­с­ти­ч­но зву­чи, че ще се из­г­ра­ди спор­т­на пло­ща­д­ка в СОУ “Хр.Бо­тев” /120 000 лв./ и съ­в­ре­ме­нен се­к­тор по ле­ка ат­ле­ти­ка в об­ла­ст­та на хвър­ля­ни­я­та – 200 000 лв., че ще има до­фи­нан­си­ра­не за ре­монт на фи­з­кул­тур­ния са­лон на СОУ “Хр.Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще в раз­мер на 60 000 лв. Той е за­т­во­рен от 3 го­ди­ни с ре­ше­ние на Ре­ги­о­нал­на­та здра­в­на ин­с­пе­к­ция, с пре­д­пи­са­ние да е го­тов до 3 фе­в­ру­а­ри 2014 г. Ре­монт, кой­то не е за­по­ч­нал и ди­ре­к­то­рът на учи­ли­ще­то Ро­си­ца То­до­ро­ва се чу­в­с­т­ва ди­с­к­ри­ми­ни­ра­на спря­мо учи­ли­ща­та в Бал­чик. За на­ци­о­нал­на­та все­о­б­ща бо­ле­з­не­на те­ма “Фу­т­бол” е из­ли­ш­но да го­во­ря. Тук са об­ла­же­ни с.Со­ко­ло­во, с.Гур­ко­во, с.Стра­жи­ца, с.Кра­не­во, ка­к­то за раз­ви­ти­е­то на фу­т­бо­ла, та­ка и за спор­т­ни­те ба­зи. А ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди: ста­ди­он и спор­т­ни пло­ща­д­ки, са на­ра­с­на­ли с 448 676 лв.

За бал­чи­ш­кия фу­т­бо­лен от­бор “Чер­но­мо­рец” и бал­чи­ш­ка­та “Ма­ра­ка­на” ме е срам да го­во­ря. Вяр­вам, че Об­щин­с­ки­ят бю­джет е при­ет с ве­щи­на и про­фе­си­о­на­ли­зъм, че в про­це­са на из­пъл­не­ние ще се вне­сат не­об­хо­ди­ми­те ко­ре­к­ции, ре­с­та­в­ра­ция и ре­но­ви­тел­ни дей­с­т­вия, а на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци са взе­ли не­об­хо­ди­ми­те мъ­д­ри и стра­те­ги­че­с­ки ре­ше­ния, по­д­к­ре­пе­ни с не­об­хо­ди­мо­то ко­ли­че­с­т­во мо­рал и ком­пе­тен­т­ност.

Георги ИОВЧЕВ

23 390 800 лв. е бю­дже­тът на Об­щи­на Бал­чик за 2014 г.

На свое ре­до­в­но за­се­да­ние на 13 декември об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци при­е­ха рам­ка­та на при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те. 5 546 500 ле­ва са пла­ни­ра­ни­те со­б­с­т­ве­ни при­хо­ди. От да­нъ­ци се оча­к­ва да по­с­тъ­пят 5 546 500 ле­ва. Не­да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди са в раз­мер 8 360 287 ле­ва.

В тях вли­за та­к­са би­то­ви от­па­дъ­ци с да­нъ­чен ха­ра­к­тер в раз­мер на 2 728 787 ле­ва. Раз­хо­ди­те за по­е­тия дъл­го­с­ро­чен бан­ков кре­дит ще въз­ли­зат на 1 630 995 лв.

Пре­д­ви­де­ни­ят ре­зерв от един ми­ли­он ле­ва вли­за в об­ща­та рам­ка на па­ри­те за ме­с­т­ни дей­но­с­ти на стой­ност – 13 847 875 ле­ва. Об­щи­на­та ще про­дъл­жи да фи­нан­си­ра дей­но­ст­та на му­зея и га­ле­ри­я­та, за ко­и­то са пре­д­ви­де­ни 286 хи­ля­ди ле­ва.

432 000 ще са па­ри­те, ко­и­то ще се да­дат за чи­та­ли­ща­та. В ня­кои от тях ще бъ­дат из­вър­ше­ни ре­мон­ти на сгра­ди­те.

Над 450 хи­ля­ди ле­ва са пре­д­ви­де­ни и за ре­монт на об­щин­с­ка­та пъ­т­на мре­жа.

Съ­ве­т­ни­ци­те при­е­ха и ту­ри­с­ти­че­с­ка­та про­г­ра­ма, в ко­я­то са за­ло­же­ни и го­ля­ма част от кул­тур­ни­те съ­би­тия в об­щи­на­та.

Са­ва ТИХОЛОВ

На­чал­ник от­дел “Кул­ту­ра, про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” Об­щи­на Бал­чик

 

 

 

Коментарите са затворени.