Пръв тенисист сред млади и стари

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

10

На 23 фе­в­ру­а­ри 2014 г. в за­ла № 20 на Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та – Вар­на се про­ве­де еже­се­д­ми­ч­ни­ят тур­нир по те­нис на ма­са за вси­ч­ки въз­ра­с­ти. Сре­щу та­к­са от 6 лв. за уча­с­тие се пре­д­с­та­ви­ха по­ве­че от 50 те­ни­си­с­ти от Вар­на, Раз­г­рад, Тър­го­ви­ще, Шу­мен и др.

Вси­ч­ки по­з­на­ват бал­чи­ш­кия те­ни­сист Бо­рис Чер­вен­ков и се стра­ху­ват от не­го­ва­та ру­ти­на и спор­т­на бо­е­с­по­со­б­ност. От Бал­чик уча­с­т­ва­ха още Кра­си­мир Ми­хай­лов, кой­то се кла­си­ра на 4 мя­с­то. В чел­на­та де­ся­т­ка се кла­си­ра­ха и дру­ги­те два­ма уча­с­т­ва­ли бал­чи­к­лии Иван Ев­ти­мов и Дян­ко Де­лев.

Борис Червенков застана, както и сме свикнали, на върха!

/Б.Т./

Коментарите са затворени.