19 февруари – Поклонение пред паметта на Апостола, по повод 141-та годишнина от обесването на Васил Левски

Feb 26th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

8

Об­щин­с­ки­ят уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент към ОДК – Бал­чик, с пре­д­се­да­тел Жо­ро Ива­нов, по­д­не­се ве­нец пред па­ме­т­ни­ка на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та В. Ле­в­с­ки. 

Фо­то: Георги ЙОВЧЕВ

От 10.30 ч. пред па­ме­т­ни­ка на Ва­сил Ле­в­с­ки в кв.”В.Ле­в­с­ки” Бал­чик за­з­ву­ча­ха въз­ро­ж­ден­с­ки пе­с­ни и мар­шо­ве. Уче­ни­ци­те и гра­ж­да­ни за­с­та­ва­ха пред па­ме­т­ни­ка, с вен­ци­те и бу­ке­ти цве­тя. Мно­зи­на но­се­ха и ран­но цъ­ф­на­ли ко­ки­че­та. Во­де­щи­ят Пла­мен Бан­чев, се­к­ре­тар на ч-ще “П.хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик от­к­ри по­к­ло­не­ни­е­то с ду­ми­те: “На­ри­ча­ме го про­с­то АПО­С­ТО­ЛЪТ! Та­ка го зна­ят ба­щи­те ни, та­ка го зна­ем ние, та­ка ще го зна­ят си­но­ве­те ни, още пре­ди да се на­у­чат да че­тат. За­що­то в та­зи свя­та ду­ма са съ­б­ра­ни и оби­ч­та, и пре­к­ло­не­ни­е­то, и гор­до­ст­та на мал­ка Бъл­га­рия. Съ­б­ра­ли сме се тук да от­де­лим ми­ну­та мъл­ча­ние в па­мет на най-ве­ли­кия бъл­га­рин, на чи­е­то де­ло дъл­жим сво­бо­да­та на на­ро­да си и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на дър­жа­ва­та Бъл­га­рия на ев­ро­пей­с­ка­та кар­та.” Пред па­ме­т­ни­ка му, за да по­че­тат па­мет­та на Ле­в­с­ки бя­ха: Ми­т­ко Пе­т­ров – зам.-кмет на Об­щи­на Бал­чик; Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­ки съ­вет гр. Бал­чик; об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, уче­ни­ци от ОУ”Ан­тим I”, ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”, СОУ “Хри­с­то Бо­тев”, Пен­си­о­не­ри­те от клуб “Мла­дост”, “Вто­ра мла­дост”, “Въз­ра­ж­да­не”, “Здра­ве”, “Хи­нап” и дру­ги гра­ж­да­ни на Бал­чик. Сло­во за Ва­сил Ле­в­с­ки, по­д­го­т­ве­но от Ис­то­ри­че­с­ки му­зей гр. Бал­чик про­че­те Па­о­ла Иве­ли­но­ва, уче­ни­ч­ка от 4 клас при ОУ “Ан­тим І”-Бал­чик. Със За­у­по­кой­на мо­ли­т­ва за Ва­сил Ле­в­с­ки отец Ге­ор­ги Пе­т­ков се по­мо­ли за ду­ша­та и па­мет­та на ве­ли­кия дя­кон.

По­е­ти­чен мон­таж “Апо­с­то­лът” ре­ци­ти­ра­ха уче­ни­ци­те от ОУ “Ан­тим 1″ с ръ­ко­во­ди­те­ли Ми­т­ка Иг­на­то­ва и Иве­ли­на До­б­ре­ва. Сти­хо­ве за Ва­сил Ле­в­с­ки бя­ха по­д­го­т­ви­ли  и гру­па уче­ни­ци от ОУ”Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” с ръ­ко­во­ди­тел На­та­лия Те­о­фи­ло­ва. С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние и све­ж­да­не на гла­ви бе по­че­те­на па­мет­та на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та Ва­сил Ле­в­с­ки. Вен­ци и бу­ке­ти цве­тя за по­чит и при­з­на­тел­ност по­д­не­со­ха: Об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет гр. Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет на БСП, ПП “Герб”, НД “ВМРО”, Об­щин­с­ки уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент, Ис­то­ри­че­с­ки му­зей гр. Бал­чик, НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки”Бал­чик, ОУ “Ан­тим I” Бал­чик, ОУ “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”Бал­чик,  клу­бо­ве­те на пен­си­о­не­ри­те и жи­те­ли на об­щи­на Бал­чик.

Га­ли­на ДИМИВА

НЧ “В.Ле­в­с­ки” Бал­чик

Коментарите са затворени.