Патриотичен тест за Националния празник Трети март

Feb 26th, 2014 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

ist

1. Ко­га за­се­да­ва Ца­ри­г­ра­д­с­ка­та кон­фе­рен­ция на Ве­ли­ки­те си­ли и ка­к­во ре­ше­ние взе­ма по “Бъл­гар­с­кия въ­п­рос”?

Ца­ри­г­ра­д­с­ка­та кон­фе­рен­ция за­се­да­ва в края на де­кем­в­ри 1876 го­ди­на и на­ча­ло­то на яну­а­ри 1877 г. Тя взе­ма ре­ше­ние за съ­з­да­ва­не на две бъл­гар­с­ки дър­жа­ви със сто­ли­ци Со­фия и Тър­но­во. На 6 яну­а­ри 1877 г. сул­та­нът от­ка­з­ва да из­пъл­ни ре­ше­ни­е­то на Ве­ли­ки­те си­ли.

2. Ко­га ру­с­ки­ят им­пе­ра­тор обя­вя­ва вой­на на Ос­ман­с­ка­та им­пе­рия?

На 12 ап­рил 1877 г. в Ки­ши­нев Але­к­сан­дър II по­д­пи­с­ва Ма­ни­фест за обя­вя­ва­не на вой­на.

3. На коя да­та ру­с­ки­те вой­с­ки пре­ми­на­ват за пръв път Ду­нав?

На 10 юни 1877 г. при по­лу­о­с­т­ров Бу­ди­сак в Се­вер­на До­б­ру­джа /ме­ж­ду Бра­и­ла и Га­лац/.

4. Къ­де, ос­вен в бъл­гар­с­ки­те зе­ми, во­ю­ва ру­с­ка­та ар­мия?

На та­ка на­ре­че­ния Ка­в­ка­з­ки фронт, къ­де­то 107 000 ру­с­ки вой­ни­ци за­по­ч­ват на­с­тъ­п­ле­ние още в пър­вия ден на вой­на­та.

5. За­що ру­с­ки­ят им­пе­ра­тор Але­к­сан­дър II е на­ре­чен Ос­во­бо­ди­тел?

За ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на ру­с­ки­те кре­по­с­т­ни се­ля­ни в 1861 г.

6. Кои дру­ги дър­жа­ви се вклю­ч­ват в Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на?

Ру­мъ­ния, Сър­бия и  Чер­на го­ра.

7.Къ­де се фор­ми­ра Бъл­гар­с­ко­то опъл­че­ние?

В град Ки­ши­нев, къ­де­то са пре­х­вър­ле­ни до­б­ро­вол­ци­те от вой­на­та на Сър­бия. По-къ­с­но ла­ге­рът им е пре­ме­с­тен в Пло­ещ.

8. В кои го­ле­ми сра­же­ния уча­с­т­ва Бъл­гар­с­ко­то опъл­че­ние?

Ста­ра За­го­ра, връх Ши­п­ка и ме­ж­ду се­ла­та Ши­п­ка – Шей­но­во.

9.Кой е ко­ман­ди­рът на Бъл­гар­с­ко­то опъл­че­ние?

Ге­не­рал Сто­ле­тов – един­с­т­ве­ни­ят не­д­во­ря­нин сред ру­с­ки­те ге­не­ра­ли.

10.Ка­к­ви дру­ги въ­о­ръ­же­ни бъл­гар­с­ки фор­ми­ро­ва­ния уча­с­т­ват в Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на?

Пър­во­на­чал­но са фор­ми­ра­ни 6 дру­жи­ни със 7 444 бой­ци. След на­в­ли­за­не­то в Бъл­га­рия се об­ра­зу­ват още 6. Об­що в Опъл­че­ни­е­то се ре­к­ру­ти­рат 12 400 бой­ци.

11. В кой от три­те от­ря­да на ру­с­ка­та ар­мия се сра­жа­ва бъ­де­щи­ят бъл­гар­с­ки княз Але­к­сан­дър Ба­тен­берг?

В т.н. Из­то­чен от­ряд /45 000 бой­ци/, кой­то за­е­ма фронт при­б­ли­зи­тел­но на ре­ка Ру­сен­с­ки Лом и има за­да­ча да удър­жа ог­ром­на­та тур­с­ка ар­мия в Лу­до­го­ри­е­то /120 000 бой­ци/.

12. Кой е ко­ман­ди­рът на Пре­д­ния от­ряд, на­с­тъ­п­ващ към Ис­тан­бул?

Ге­не­рал Йо­сиф Гур­ко.

13.Кои са ко­ман­ди­ри­те на пър­вия, вто­рия и тре­тия щурм на Пле­вен?

Ге­не­рал Шил­д­нер – Шул­д­нер, ген. Кри­де­кер,  ген. Зо­тов. При тре­та­та ата­ка, по­ра­ди по-ви­со­кия си чин, фор­ма­лен гла­в­но­ко­ман­д­ващ е ру­мън­с­ки­ят княз Ка­рол.

14. Ко­га е ос­во­бо­де­на те­ри­то­ри­я­та в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия ме­ж­ду че­ти­ри­ъ­гъл­ни­ка кре­по­с­ти Ру­се – Си­ли­с­т­ра – Вар­на – Шу­мен?

След Бер­лин­с­кия кон­г­рес през юли – ав­густ 1878 г.

15. През кой про­ход на Бал­ка­на ми­на­ват вой­с­ки­те на ген. Гур­ко, ос­во­бо­ди­ли Со­фия?

По­ра­ди от­ли­ч­ни­те ук­ре­п­ле­ния по гла­в­ния път на Ара­ба­ко­на­ш­кия про­ход, Гур­ко ми­на­ва през про­хо­ди­те Чу­рек – Яна, Вра­чеш – Же­ля­ва и Ет­ро­по­ле – Бу­но­во.

16. Кол­ко про­дъл­жа­ва от­б­ра­на­та на Ши­п­ка?

От юли 1877 г. до края на де­кем­в­ри 1877 г. Три­д­не­в­ни­те ав­гу­с­то­в­с­ки бо­е­ве са епи­зод от ед­на дъл­га и кръ­во­п­ро­ли­т­на би­т­ка.

17. Кой офи­цер и с ка­к­ви си­ли при­ну­ж­да­ва  15 000 тур­с­ки вой­ни­ци па­ни­че­с­ки да на­пу­с­нат Пло­в­див?

Ка­пи­тан Зу­ра­го, кой­то с ес­ка­д­рон от 53 бой­ци на­х­лу­ва в Пло­в­див и тур­ци­те па­ни­че­с­ки от­с­тъ­п­ват към Асе­но­в­г­рад.

18. С ка­к­ва чи­с­ле­ност са ру­с­ки­те ча­с­ти, из­п­ра­те­ни на Ду­на­в­с­кия фронт в на­ча­ло­то на вой­на­та?

Пър­во­на­чал­но ру­с­на­ци­те из­п­ра­щат на Ду­нав са­мо 260 000 бой­ци, от ко­и­то пре­ми­на­ват ре­ка­та 190 000, но след тру­д­но­с­ти­те при Пле­вен, Ста­ра За­го­ра и Ши­п­ка са из­п­ра­те­ни още 350 000 бой­ци.

19. Ка­к­ви са ру­с­ки­те, бъл­гар­с­ки­те и ру­мън­с­ки­те за­гу­би в уби­ти ира­не­ни?

Съ­г­ла­с­но ста­ти­с­ти­ка­та във вой­на­та за­ги­ват 66 130 ру­с­на­ци, 30 000 бъл­га­ри, 7 000 ру­мън­ци.

20.Кой бъл­гар­с­ки град въ­с­та­ва в ти­ла на тур­ци­те и се сра­жа­ва ге­ро­и­ч­но ня­кол­ко дни сре­щу чер­ке­з­ки и ба­ши­бо­зу­ш­ки ор­ди?

Град Ка­вар­на.

21. На коя опъл­чен­с­ка дру­жи­на е по­ве­ре­но Са­мар­с­ко­то зна­ме?

На Тре­та опъл­чен­с­ка дру­жи­на.

22. От кои на­ро­ди на Ру­с­ка­та им­пе­рия има вой­ни­ци и офи­це­ри в Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на?

От вси­ч­ки, ко­и­то то­га­ва са би­ли в гра­ни­ци­те на Ру­с­ка­та им­пе­рия. Кой знае за­що, на тър­же­с­т­ва ка­ним са­мо по­с­ла­ни­ци и го­с­ти от Фин­лан­дия и По­л­ша. А е има­ло от Бе­ла­рус, Ук­рай­на, Ар­ме­ния, Гру­зия, Ли­т­ва, Ла­т­вия, Ес­то­ния и до­ри от дне­ш­ни­те мю­сюл­ман­с­ки дър­жа­ви Та­джи­ки­с­тан, Тур­ке­с­тан, Ка­за­х­с­тан и т.н.

23. За­що ру­с­ка­та ар­мия не вли­за в Ис­тан­бул”?

Ве­ли­ко­б­ри­та­ния пре­ду­п­ре­ж­да­ва Ру­сия, че ще и обя­ви вой­на при по­до­бен акт. Съ­що­то за­я­вя­ва и Ав­с­т­ро – Ун­га­рия.

24. Кои ге­о­г­ра­ф­с­ки об­ла­с­ти и ка­к­ва те­ри­то­рия ще­ше да има Бъл­га­рия, ако Сан­с­те­фан­с­ки­ят до­го­вор бе ос­та­нал в си­ла?

Око­ло 229 000 кв. км., т.е. двой­но по-го­ля­ма от дне­ш­на­та ни те­ри­то­рия.

Въ­п­ро­си­те и от­го­во­ри­те са по­д­го­т­ве­ни от Бо­жи­дар Ди­ми­т­ров, ди­ре­к­тор на НИМ 

Коментарите са затворени.