Лекарски кабинет под наем

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 439 по Протокол № 32/31.10.2013 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 156/17.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

1.1. Лекарски кабинет № 1 с площ от 9.04 м2, манипулационна  № 1 с площ  9.04 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 23.48 м2,  находящи се в „Здравна служба” с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

1.2. Лекарски кабинет № 2 с площ от 17.28 м2, манипулационна  № 2 с площ  12.77 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 35.45 м2,  находящи се в „Здравна служба” с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

2. Цел на конкурса: кабинетите да бъдат отдадени под наем на кандидати със завършено висше медицинско образование.

2.1. Начална годишна наемна цена :

– за обект /1.1./ в размер на 90,16 лв. /деветдесет лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС

– за обект /1.2./ в размер на 136,13 лв. /сто тридесет и шест лева и тринадесет стотинки/, без ДДС

2. 2. Срок на договора: 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2.3. Условия за допускане до участие в конкурса:

2.3.1 Кандидатите могат да участват за един от горепосочените кабинети.

2.3.2 Кандидатите да нямат задължения към Община Балчик

2.3.3 Да са завършили висше образование по медицина

Наемателите, спечелили конкурса и сключили договор за наем се задължават да ползват наетия имот за медицински кабинет, като не променя предназначението му. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извън болнична медицинска помощ.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 20.02.2014 г. до 15.00 ч. на 07.03.2014 г. на касата на Инф. център на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения е 07.03.2014 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА – Балчик,  адрес пл. “21-септември” № 6, а за запла-щане депозит на касата на ОбА – Балчик до 15.30 ч. или по банков път на същата дата.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7 – 10 – 54 Веселина Маринова

 

 

Коментарите са затворени.