ЗЛАТО И СРЕБРО ЗА ХОР “ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ” НА XXIV ХОРОВ КОНКУРС “ПРАГА КАНТАТ” 2010 г.

Dec 7th, 2010 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

С те­зи две от­ли­чия бе удо­с­то­ен „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” на та­з­го­ди­ш­ния кон­курс, про­вел се от 29.10 до 01.11.2010г. в че­ш­ка­та сто­ли­ца. Хо­рът по­лу­чи І-во мя­с­то в ка­те­го­рия „фол­к­лор” и сре­б­ро в ка­те­го­рия „сме­се­ни хо­ро­ве” къ­де­то се съ­с­те­за­ва­ше с още два ин­до­не­зий­с­ки хо­ра.

В кон­кур­са взе­ха уча­с­тие съ­с­та­ви от по­ч­ти ця­ла Ев­ро­па, ка­к­то и два ин­до­не­зий­с­ки хо­ра, ко­и­то се пре­вър­на­ха във фа­во­ри­ти­те на кон­кур­са. Ин­те­ре­с­на осо­бе­ност око­ло уча­с­ти­е­то на „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”е, че той е пър­ви­ят бъл­гар­с­ки хор, кой­то се пре­д­с­та­вя на то­зи кон­курс. С то­ва , уча­с­ти­е­то на хо­ро­ва­та фор­ма­ция ста­ва още по зна­чи­мо, по­ра­ди фа­к­та, че хо­рът пре­д­с­та­вя не са­мо Бал­чик , но и ця­ла Бъл­га­рия. Мно­же­с­т­во­то упо­ри­ти ре­пе­ти­ции и пъл­но­то се­бе­о­т­да­ва­не на из­ку­с­т­во­то са клю­чът към на­с­то­я­щи­те ус­пе­хи – спо­де­лят хо­ри­с­ти.

За­дъл­жи­тел­на­та кон­кур­с­на пе­сен на ком­по­зи­то­ра Ан­то­нин Двор­жак бе из­пъл­не­на от вси­ч­ки хо­ро­ве от над 12 дър­жа­ви под пре­к­ра­с­но­то ди­ри­ген­с­т­во на Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва – ди­ри­гент и кон­церт май­с­тор на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”.

В по­с­ле­д­ния ден от пре­с­тоя си в Че­хия, хо­ри­с­ти­те се по­то­пи­ха в ма­ги­я­та на зла­т­на Пра­га. Вси­ч­ки те бя­ха оча­ро­ва­ни от кра­со­та­та на ста­рия ев­ро­пей­с­ки град.

хо­рист  – Кон­с­тан­тин Ко­с­та­ди­нов

Коментарите са затворени.