Покана за заседание на ОбС – Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 февруари 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

2. Предложение за изменения и допълнения в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот – дворно място, представляващо ПИ № 02508.80.100 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.8.564 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона “Сборно място”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.55.239 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Определяне на парцели за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

8. Разни

Виктор ЛУЧИЯНОВ – Предсетадел на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.