Протокол № 36 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 13.02.2014 г.

Feb 26th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на помещение с площ от 25 м2, находящо се в гр. Балчик – публична общинска собственост, представляващо обособена част от двуетажна сграда – Исторически музей.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 523: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г., дава съгласието си помещение с площ 25 м2, находящо се в гр. Балчик – публична общинска собственост, актувано с АОС 55/09.01.1998 г., представляващо обособена част от двуетажна сграда – Исторически музей, да бъде отдадено под наем за търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 819,00 лв. /осемстотин и деветнадесет лева/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за одобряване на План за развитие на община Балчик за периода 2014 – 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 524:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 3 от закона за регионалното развитие, Общински съвет Балчик РЕШИ:

Приема План за развитие на Община Балчик за периода 2014 – 2020 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане промяна на основните месечни заплати на кмет на община, заместник кметове на община, кметове на кметства и кметски наместници и корекция на Решение 300, т. 2 по Протокол № 22 от 21.02.2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 525:  I. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 г. (изм.ДВ бр.8 от 28.01.2014 г.), Приложение № 5 към чл.2, т.4 от същото постановление, изменя основните месечни заплати, както следва:

1. Кмет на Община                                           –          2400 лева

2. Зам.кмет на Община                                     –          2200 лева

3. Кмет на кметство (Оброчище, Кранево, Сенокос, Соколово, Ляхово)                                                                 –          1400 лева

4. Кмет на кметство (Гурково, Стражица)        –          1300 лева

5. Кметски наместници                                     –            700 лева

II. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, добавя  функция „Здравеопазване”, съгласно Приложение № 2, както следва:

– Функция „Здравеопазване”                           –          19 бройки

– Функция „Образование”                               –            9 бройки

– Функция „Отбрана и сигурност”                 –          22,5 бройки

– Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 37 бр.

– Функция ЖС, БКС и ООС                            –          40 бройки

– Функция „Поч.дело,култура и религиозни дейности”    – 9 бр.

– Функция „Икономически дейности и услуги”  –     40 бройки

Решението влиза в сила от 01.01.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за разглеждане на ПУП-ПРЗ на град Балчик – УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 – собственост на „Захарни изделия” ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 – собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 526:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП – План за регулация и застрояване в обхват “ УПИ № ХХІV, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІ в кв.29 и части от ПИ № 02508.69.109,  ПИ № 02508.59.145, ПИ № 02508.59.153 и ПИ № 02508.72.89 по плана на гр.Балчик” и образуване на нов “УПИ № ХХV – “за производствени и складови дейности” в кв.29 по плана на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване”.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 – дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 527:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Анка Костова Стоянова от с. Бобовец, за лечение на детето й Юлкер, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Иван Василев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Юсеин Мустафов Изетов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Себайдин Реджебов Мехмедов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Симеон Георгиев Симеонов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Султанка Генадиева Демирева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Стоян Донев Стоянов от гр. Балчик, за лечение на брат му Петър Донев Стоянов, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Апостол Тихомиров Башев от с.Стражица, за  лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Янка Иванова Мъстъкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Ергюджан Халил Демир от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение за увеличение капитала на “МБАЛ-Балчик” ЕООД чрез апорт на непарична вноска.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 528: На основание чл.21,ал.ІІ, във вр. с ал.І,т.8 от ЗМСМА, чл.51″б”, ал.І от ЗОС, чл.6 и чл.8,ал.І,т.4 от  Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества, Общински съвет-Балчик :

1. Дава съгласие Община Балчик да апортира в капитала на”МБАЛ-Балчик” ЕООД  медицинско оборудване, придобито от Община Балчик по реализиран проект: “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, а именно:

№ по ред                     Описание на ДМА/НДА

1.  Мултифункционален стационарен 3D/4D ехограф- инв.№ 264

2. Ехограф Мултифункционален-инв.№ 265

3. 3D Доплерсонограф-инв.№ 266

4. Газов стерилизатор-инв.№ 263

5. ЕКГ 12 канален-инв.№279

6. ЕКГ 12 канален-инв.№280

7. ЕКГ 12 канален-инв.№281

8. ЕКГ 12 канален-инв.№282

9. ЕКГ 12 канален-инв.№283

10. ЕКГ 12 канален-инв.№284

11. ЕКГ 12 канален-инв.№285

12. ЕКГ 12 канален-инв.№286

13. ЕКГ Холтер 12 канален-инв.№287

14. Пациентен монитор-инв.№288

15. Пациентен монитор-инв.№289

16. Пациентен монитор-инв.№290

17. Пациентен монитор-инв.№291

18. Пациентен монитор-инв.№292

19. Пациентен монитор-инв.№293

20. Пациентен монитор-инв.№294

21. Пациентен монитор-инв.№295

22. Пациентен монитор-инв.№296

23. Пациентен монитор-инв.№297

24. Пациентен монитор-инв.№298

25. Пациентен монитор-инв.№299

26. Пациентен монитор-инв.№300

27. Пациентен монитор-инв.№301

28. Пациентен монитор-инв.№302

29. Пациентен монитор-инв.№303

30. Пациентен монитор-инв.№304

31. Пациентен монитор-инв.№305

32. Пациентен монитор-инв.№306

33. Пациентен монитор-инв.№307

34. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№308

35. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№309

36.Дефибрилатор с аксесоари-инв.№310

37. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№311

38. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№312

39. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№313

40. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№314

41. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№315

42. Дефибрилатор с аксесоари-инв.№316

43. Видеогастроскоп-инв.№277

44. Видеоколоскоп-инв.№278

45. Видеоколпоскоп-инв.№318

46. Фетален монитор-инв.№317

47. Интензивен инкубатор/кувьоз-инв.№271

48. Транспортен инкубатор/кувьоз-инв.№272

49. Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№273

50. Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№274

51. Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№275

52. Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№276

53. Спирометър мини -инв.№270

54. Спирометър мини -инв.№340

55. Биохимичен анализатор-инв.№267

56. Йонноселективен анализатор-инв.№268

57. Лабораторна центрофуга+2бр.ротор+4бр.адаптер-инв.№269

58. Комплект хирургични инструменти-инв.№324

59. Комплект хирургични инструменти -инв.№335

60. Комплект хирургични инструменти-инв.№336

61. Комплект хирургични инструменти-инв.№337

62. Комплект хирургични инструменти -инв.№338

63. Комплект хирургични инструменти -инв.№339

65. Мамограф-инв.№323

66. Дигитален графично скопичен рентгенов апарат-инв.№325

67. Компютърен томограф-инв.№326

68. Сет за лапароскопска хирургия-инв.№327

69. Аргонплазма коагулатор-инв.№328

70. Електрокоагулатор-инв.№329

71. Операционни лампи-инв.№330

72. Операционни лампи-инв.№331

73. Операционни лампи-инв.№332

74. Операционни лампи-инв.№333

75. Операционни лампи-инв.№334

– движими вещи с балансова стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС.

2. Увеличава капитала на “МБАЛ-Балчик” ЕООД  със стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС, чрез непарична /апортна/ вноска по реда на Търговския закон.

3. Увеличава капитала на “МБАЛ-Балчик” ЕООД  със стойност 6.00лв./шест лева/ чрез парична вноска, по реда на Търговския закон.

4.Утвърждава капитал на “МБАЛ-Балчик” ЕООД   в размер на 2 958 770.00лв./два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди, седемстотин и седемдесет лева/, разпределен в 295 877 /двеста деветдесет и пет хиляди, осемстотин седемдесет и седем/ дяла, всеки на стойност по 10.00лв.

5.Променя Учредителния акт/Устава/ на “МБАЛ-Балчик” ЕООД в частта :КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, като чл.11 придобива следното съдържание:

Чл.11. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 958 770.00лв., разпределен в 295 877 дяла, всеки на стойност по 10.00лв., всички собственост на едноличния собственик на капитала – Община Балчик.

/2/. Непаричната вноска в капитала на дружеството , внесена от едноличния собственик на капитала е на стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС, по балансовата стойност на медицинско оборудване, съгласно чл.38 от Закона за лечебните заведения, както следва:    списъкът е представен по-горе /бел.ред./

4. Задължава управителя на “МБАЛ-Балчик” ЕООД  да предприеме необходимите действия за вписване промяната на капитала и промяната в Учредителния акт в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за издаване на общинска гаранция на МБАЛ Балчик ЕООД за краткосрочен инвестиционен кредит необходим за финализиране проект „Повишаване конку-рентоспособността  на „МБАЛ-Балчик”ЕООД  чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт  БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управления в предприятията”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 529: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.39 и чл.40  от Закона за общинския дълг и чл.32,ал.2  и чл.14 от ЗПФ , във връзка с Решение № 507 от 19.12.2013 г., Общински съвет на Община Балчик, РЕШИ:

1. ОбС -Балчик дава съгласие „МБАЛ -БАЛЧИК” ЕООД, действаща чрез управителя си г-н Иво Войчев да сключи договор за краткосрочен инвестиционен кредит при следните условия:

Кредитополучател: “МБАЛ Балчик”ЕООД

Размер на кредита: 220 000 лева

Вид на кредита -краткосрочен инвестиционен

Цел за мостово финансиране на финално плащане по проекта, подробно описан по – горе

Срок на кредита: 1.07.2014 година, с възможност на предсрочно погасяване при получаване на плащането от Управляващия орган

Погасителен план: Главница -еднократно, в тридневен срок от получаване на плащането от УО, лихва – месечно

Лихва: редовна лихва ЗМ СОФИБОР+НАДБАВКА 4 %

За просрочия по главница -редовна лихва +3% год.,начислява се в/у просрочена част от главницата

За просрочие на лихвено плащане – неустойка от 3% год. начислена в/у просрочената лихва

ТАКСИ,Комисионни: такса за управление 0.5 % еднократно, преди условия по кредита, такса предсрочно погасяване – няма, такса за ангажимент – няма.

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ: Втори по ред /първият е в полза на Уникредит Булбанк АД /залог в/у собствени приходи на „МБАЛ БАЛЧИК” ЕООД и представяне на съгласие за директен дебит в полза на банката.

Първи по ред залог на настоящи и бъдещи вземания по договор № ВG 161РО00З-2.1.12 0700-С001/27.04.2012 г. с МИЕ /чрез ИАНМСП/.

ДРУГИ УСЛОВИЯ: Усвояване на заема – при представяне на следните документи: разходо оправдателни документи, копие от подписан договор с МИЕ чрез ИАНМСП, копие от подписани договори с изпълнители по проекта, избрани по ЗОП, съгласие за директен дебит.

2. ОбС -БАЛЧИК дава своето съгласие управляващия и представляващия дружеството г- н Иво Войчев да подпише съответните необходими за целта на кредита документи, включително и такива обективиращи Залог в/у собствени приходи на „МБАЛ Балчик” ЕООД, да подпише и представи съгласие за директен дебит в полза на УКБ и въобще да извърши онези правни и фактически действия по така представените от страна на банковата институция условия и критерии.

3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик  да издаде общинска гаранция на МБАЛ Балчик ЕООД за ползването на краткосрочен инвестиционен кредит необходим за финализиране проект „Повишаване конкурентоспособността  на „МБАЛ-Балчик”ЕООД  чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт  БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управления в предприятията” в размер на 220 000 лева.

4. ОбС -БАЛЧИК упълномощава Кмета на Община  Балчик г-н Николай Ангелов да подпише  от името на Община Балчик  споразуме-ние  с банковата институция и издаде  общинска гаранция  или  под-пише гаранционни писма  съгл. чл.41 от ЗОД със задължителни условия:

– лихвите ,погашенията по главницата  и всички такси ,комисионни  и др.подобни разходи  по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат  от кредитополучателя.

– плащане по поетия дълг  ще се дължи само в случаите, когато кредитополучателя не извърши частично или цялостно плащане  по кредита в съответствие с условията по договора  и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за кредит, за  събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

– от деня на извършване на плащане по общинската гаранция ,общината встъпва в правата на кредитора  по договора за заем до размера на извършеното плащане.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 530: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2014 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. По приходите в размер на 23 390 800 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 098 017 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 119 085 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2013 година в размер на 978 932 лв., съгласно Приложение №2

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 16 292 783 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 546 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 360 287 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 321 400 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 248 100  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 73 300 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 537 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 299 300 лв.

1.2.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 238 000 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на – 1 265 841  лв.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 832 916 лв.

1.2.2.7. Финансиране 1 960 221 лв.

1.3. По разходите в размер на 23 390 800 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3

1.3.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 098 017 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 14 647 375 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 000 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 645 408 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 306 103 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 085 508 лв., съгласно Приложение № 5 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 537 300 лв., в т.ч.:

2.1.1. Основен ремонт художествена галерия в размер на 226 100 лв.

2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 284 335 лв.

2.1.3. Резерв 5% в размер на 26 865 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 50 000 лв.;

4.2. Субсидии за читалища – 662 400лв., съгласно Приложение № 7 (432 000 лв. от местни приходи)

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 1 825 445 лв., съгласно Приложение № 8

4.4. Културна програма в размер на 142 620 лв., съгласно Приложение № 9б

4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 160 000 лв., съгласно Приложение № 9а.

4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 18 000 лв.

5.4. Разходи за представителни цели на кметове и кметски наместници в размер на 4 000 лв.

5.5. Сдружение на кметовете в размер на 4 000 лева.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик – 100 %.

6.2. За учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината  –  90 %.

6.3. За учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация  –  85%.

6.4. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2014 г.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г. в размер на 1 265 841 лв., съгласно Приложение № 4 и 4а.

8. Определя максимален размер на дълга, както следва:

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 1 924 647 лв.

8.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година в размер на 641 549лв.

8.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014  година в размер на 2 566 196 лв.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 1 046 988 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 6 281 927 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 1269 660, съгласно Приложение № 14.

11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 1 520 565 лева.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

13. Възлага на кмета:

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

13.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

13.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

13.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

14.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

14.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

14.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

15. Упълномощава кмета:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

17.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

17.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

17.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

17.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

17.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

17.5. В срок до 28.02.2014 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.

17.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2014г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.