Какво ново в библиотеката?

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

SD

Стела Дакова Стоянова

С то­зи въ­п­рос за­по­ч­нах раз­го­вор с гл.би­б­ли­о­те­кар на би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ „П.Хи­лендaрски 1870” гр.Бал­чик г-жа Иван­ка То­мо­ва. Тук ми е ви­на­ги ин­те­ре­с­но и лю­бо­пи­т­но, за­що­то по­тъ­вай­ки в цар­с­т­во­то на кни­ги­те, за­б­ра­вям за еже­д­не­в­ни­те гри­жи и про­б­ле­ми. За­бе­ля­з­вам, че след на­п­ра­ве­ния ре­монт, чи­тал­ня­та е ста­на­ла по-све­т­ла и про­с­тор­на. За­ин­те­ре­су­вах се да­ли са се уве­ли­чи­ли по­се­ще­ни­я­та, има ли но­ви кни­ги, ка­к­ви са но­ви­те ус­лу­ги, ко­и­то се пре­д­ла­гат за удо­в­ле­т­во­ря­ва­не ин­фор­ма­ци­он­ни­те по­т­ре­б­но­с­ти в раз­ли­ч­ни те­ма­ти­ч­ни об­ла­с­ти.

Фон­дът в на­ча­ло­то на 2014 г. на­б­ро­я­ва 51 245 то­ма от раз­ли­ч­ни от­ра­с­ли на зна­ни­е­то, а но­ви­те кни­ги за 493 то­ма. Об­що по­се­ще­ни­я­та в би­б­ли­о­те­ка­та за 2013 г. са 10 312, от ко­и­то за до­ма са 6 120, а в чи­тал­ня­та 4 190.

Не зная да­ли те­зи по­ка­за­те­ли са до­б­ри за та­къв род би­б­ли­о­те­ка или оча­к­ва­ни­я­та са по­ве­че. С на­в­ли­за­не на ком­пю­т­ри­те бъл­га­ри­нът за­б­ра­ви да че­те кни­ги и за­то­ва при­ве­т­с­т­вам вси­ч­ки уси­лия на би­б­ли­о­те­ч­ни­те слу­жи­те­ли за при­в­ли­ча­не ин­те­ре­са към кни­га­та, осъ­ще­с­т­вя­вай­ки връ­з­ка­та ме­ж­ду би­б­ли­о­те­ка – чи­та­тел-се­мей­с­т­во – об­ще­с­т­ве­ност.

Вни­ма­ни­е­то ми гра­б­на ед­на ми­съл на Ла­ру­ш­фу­ко : „На чо­век са му ну­ж­ни са­мо 8 про­че­те­ни кни­ги, за да об­щу­ва нор­мал­но със се­бе­по­до­б­ни­те, но за да раз­бе­ре кои са те­зи осем, тря­б­ва да про­че­те 8 000. А Джа­ни Ро­да­ри спо­де­ля:”Бих ис­кал вси­ч­ки да че­тат, но не, за да ста­нат ли­те­ра­то­ри и по­е­ти, а за да не бъ­де ни­кой роб.”

От спра­в­ка­та, ко­я­то на­п­ра­вих – еле­к­т­рон­ни­те ус­лу­ги са ино­ва­ти­в­ни би­б­ли­о­те­ч­ни ус­лу­ги, ед­на­та от ко­и­то пре­до­с­та­вя ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция за сво­бо­д­ни­те ра­бо­т­ни ме­с­та, пре­до­с­та­ве­на от Ди­ре­к­ция „Бю­ро по тру­да”, а дру­га­та „Е-здра­ве” – пре­до­с­та­вя на­де­ж­д­на и то­ч­на ин­фор­ма­ция на те­ма „здра­ве”. Чи­та­те­ли­те мо­гат да на­п­ра­вят спра­в­ка за ле­кар­с­т­ва, за­п­ла­ща­не от НЗОК, за здра­в­но­о­си­гу­ри­те­лен ста­тус, да за­да­ват въ­п­ро­си към НЗОК. Пре­до­с­та­вя­не­то на та­зи ус­лу­га е ос­но­ва­но на по­д­пи­са­но­то с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то /на на­ци­о­нал­но ни­во/ спо­ра­зу­ме­ние за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и съ­з­да­де­ни­те пар­т­ньор­с­т­ва на би­б­ли­о­те­ки­те с Ре­ги­о­нал­ни­те здра­в­ни ин­с­пе­к­ции.

През 2013 г. би­б­ли­о­те­ка­та се е вклю­чи­ла в уе­би­на­ри­те /он­лайн кон­фе­рен­ции/, ор­га­ни­зи­ра­ни от РБ”До­ра Га­бе”.  Ра­зи­с­к­ва­ни­те те­ми-спо­де­ли Иван­ка То­мо­ва, са: 1.Кон­т­ра­це­п­ция и не­же­ла­на бре­мен­ност;2.Про­фи­ла­к­ти­ка на со­ци­ал­но зна­чи­ми бо­ле­с­ти /ту­бер­ку­ло­за/. При­съ­с­т­ва­щи­те са има­ли въз­мо­ж­ност да на­б­лю­да­ват пре­зен­та­ци­я­та, из­го­т­ве­на от спе­ци­а­ли­с­ти от РЗИ гр.До­б­рич, ка­к­то и да за­да­ват въ­п­ро­си ди­ре­к­т­но към ле­к­то­ра.

Пре­д­с­то­ят бе­ле­жи­ти го­ди­ш­ни­ни, ко­и­то два­та от­де­ла към би­б­ли­о­те­ка­та ще от­бе­ле­жат и ще за­по­з­на­ят с тях ши­ро­ка­та об­ще­с­т­ве­ност.

Стела Дакова СТОЯНОВА

 

Коментарите са затворени.