Търг във в.з. “Изгрев”

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решение № 522 от 30.01.2014 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 164 /18.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Незастроен, вилен урегулиран поземлен имот № ХVІ, кв. 14 по ПУП на в.з. “Изгрев”, гр. Балчик, с площ от 466.00 м2, представляващ ПИ № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 23 300.00 лв. /двадесет и три хиляди и триста лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.03.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 24.02.2014 г. до 10.03.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 11.03.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 11.03.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.