Публичен търг за имот под наем в с. Сенокос

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 510 по Протокол № 35 от 30.01.2014 г., Заповед № 166/19.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост :

Терен с площ 60.00 м2, находящ се в с. Сенокос – публична общинска собственост, актуван с АОС 81/27.03.1998 г., представляващ част от УПИ № І, кв. 12 по ПУП на с. Сенокос, целия с площ от 4 410.00 м2, за поставяне на преместваем обект за търговия с хранителни стоки, при начална годишна наемна цена в размер на 489,00 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева/, без ДДС.

2. Срок на договора – 5 /пет/ години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да са извършвали дейност предмет на търга, а именно търговия с хранителни стоки, както и да нямат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност.

Търгът ще се проведе на 07.03.2014 г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 20.02.2014 г. до15.00 ч. на 06.03.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 06.03.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.  Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова

Коментарите са затворени.