Съобщение за удължено работно време на търговските обекти

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Об­щи­на Бал­чик на­по­м­ня, че съ­г­ла­с­но чл.36, ал.3 от На­ре­д­ба за об­ще­с­т­ве­ния ред на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик, ра­бо­т­но­то вре­ме на вси­ч­ки обе­к­ти (ма­га­зи­ни за хра­ни­тел­ни и про­ми­ш­ле­ни сто­ки, ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти, ап­те­ки, оп­ти­ки, обе­к­ти за ус­лу­ги, бен­зи­но­с­тан­ции и га­з­с­тан­ции, пло­ща­д­ки за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли, ком­пю­тър­ни и иг­рал­ни за­ли, про­из­во­д­с­т­ве­ни це­хо­ве и пре­д­п­ри­я­тия) е до 23.00 ча­са.

Удъл­же­но ра­бо­т­но вре­ме (за се­зон­ни­те обе­к­ти до 30 ок­том­в­ри на те­ку­щия се­зон, а за це­ло­го­ди­ш­ни­те до края на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на) се ут­вър­ж­да­ва със за­по­вед на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.