Баба измамена с 2600 лв. за “операция”

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

80-го­ди­ш­на же­на от Бал­чик бе из­ма­ме­на със су­ма­та от 2600 ле­ва. По дан­ни на по­ли­ци­я­та вче­ра око­ло 13.30ч. не­по­з­нат мъж се е оба­дил на до­ма­ш­ния те­ле­фон на же­на­та и съ­о­б­щил, че дъ­ще­ря й е пре­тър­пя­ла ка­та­с­т­ро­фа. По по­з­на­та на по­ли­ци­я­та ве­че схе­ма мъ­жът е по­и­с­кал 10 000 ле­ва за спе­ш­на опе­ра­ция на по­с­т­ра­да­ла­та. Мал­ко по-къ­с­но же­на­та пре­да­ва су­ма­та от 2 600 ле­ва на те­ле­фон­ния из­мам­ник. Дру­га въз­ра­с­т­на жи­тел­ка на до­б­ри­ч­ко­то се­ло Ро­си­ца съ­що е би­ла из­ма­ме­на с 1500 ле­ва. Не­по­з­на­ти мъж и же­на са по­и­с­ка­ли 2000 ле­ва от­но­во за из­вър­ш­ва­не на опе­ра­ция. По-къ­с­но след оба­ж­да­не­то же­на­та е пре­да­ла су­ма­та, ко­я­то е има­ла в на­ли­ч­ност. По слу­ча­и­те ра­бо­тят слу­жи­те­ли на РУП Бал­чик и Ге­не­рал То­ше­во.

 

Коментарите са затворени.