Издирват 16-годишна от Оброчище

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

6

По мол­ба на бли­з­ки­те, по­ли­ци­я­та из­дир­ва Ка­ро­ли­на Ан­ге­ло­ва Или­е­ва на 16 го­ди­ни от с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик.

Ка­ро­ли­на е на ви­ди­ма въз­раст 15-18 го­ди­ни, ръст 160 см., сла­бо те­ло­с­ло­же­ние, очи ка­фя­ви, ко­са – пра­ва, чер­на, дъл­га до ра­ме­не­те. В де­ня на из­че­з­ва­не­то си, е би­ла об­ле­че­на в си­во яке и си­ви дън­ки.

Ка­ро­ли­на по­л­з­ва кон­та­к­т­ни ле­щи за про­мя­на цве­та на очи­те и сме­ня цве­та на ко­са­та си, ка­то за цел­та из­по­л­з­ва раз­ли­ч­ни на цвят пе­ру­ки.

Мо­ми­че­то е на­пу­с­на­ло до­ма си и е в не­из­ве­с­т­ност от 20:00 ча­са на 8 яну­а­ри т.г.

Хо­ра­та, ко­и­то имат ин­фор­ма­ция за Ка­ро­ли­на, мо­гат да по­мо­г­нат за из­дир­ва­не­то й, ка­то по­з­въ­нят на тел. 112, или в най-бли­з­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние.

 

Коментарите са затворени.