Нужно ли е начално военно обучение?

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Мно­го въ­п­ро­си и не­до­у­ме­ния пре­ди­з­ви­к­ва ед­на за­по­вед на Ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, ко­я­то гла­си, че на ос­но­ва­ние чл. 31, ал. 1, и чл. 26, т.15 от За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и в из­пъл­не­ние на чл. 19 от На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та и ре­да за раз­к­ри­ва­не и оси­гу­ря­ва­не дей­но­ст­та на кур­со­ве по на­чал­на или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка в на­ши­те ВУЗ-ове и сре­д­ни­те учи­ли­ща, при­е­та с ПМС №43 от 22.02.2013 г. ще се раз­к­ри­ят во­ен­ни кур­со­ве.

То­ва на­у­чих от стра­ни­ци­те на в. „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, бр. 6. Ми­ни­с­тър Ан­гел На­й­де­нов за­по­вя­д­ва в ко­с­ми­че­с­ки кра­т­ки сро­ко­ве ди­ре­к­то­рът на ди­ре­к­ция „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”, на­чал­ни­ци­те на во­ен­ни­те учи­ли­ща и Во­ен­на ака­де­мия да ор­га­ни­зи­рат чрез ин­тер­нет стра­ни­ци­те си да за­по­ч­не на­чал­но во­ен­но обу­че­ние по из­ра­бо­тен ка­та­лог до 31 яну­а­ри 2014 г. То­ва е „ка­за­ла ли­си­ца­та на опа­ш­ка­та си”. В прав текст – до 20 март 2014 г. съ­щи­ят ди­ре­к­тор на „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” да кон­т­ро­ли­ра раз­ра­бо­т­ва­не­то на уче­б­но-пла­но­ва­та до­ку­мен­та­ция за кур­со­ве­те, обя­ве­ни в ка­та­ло­га и на 30 ап­рил 2014 г. да ги пре­д­с­та­ви за ут­вър­ж­да­ва­не. Пре­ка­ле­но оп­ти­ми­с­ти­ч­но, ос­та­ва да бъ­де вяр­но и на пра­к­ти­ка из­пъл­ни­мо.

Два­де­сет дни пре­ди то­ва ар­ми­я­та от ге­не­ра­ли и по­л­ко­в­ни­ци (твър­де мно­го за на­ша­та сим­во­ли­ч­на ка­д­ро­ва ар­мия) до 10 ап­рил 2014 г. да ор­га­ни­зи­рат вси­ч­ко то­ва по ка­та­ло­га и да го пре­д­с­та­вят в „Уп­ра­в­ле­ние на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си” за по­ре­д­но­то ут­вър­ж­да­ва­не. Из­г­ле­ж­да в съ­в­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка ар­мия, ве­че ста­на­ла пъл­на с ди­ре­к­то­ри и със съ­о­т­ве­т­ни во­ен­ни зва­ния, за да оп­ра­в­да­ят сво­е­то при­съ­с­т­вие на хо­ри­зон­та, тря­б­ва да про­ве­дат пла­ни­ра­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия за обу­че­ние от на­ча­ло­то на ме­сец юни до края на се­п­тем­в­ри 2014 г.

Ре­до­в­на­та ка­д­ро­ва во­ен­на слу­ж­ба от­па­д­на пре­ди по­ве­че от 10 го­ди­ни. И се­га „но­во двай­сет” – че­ти­ри­ме­се­ч­но пър­во­на­чал­но во­ен­но обу­че­ние в на­ша­та опър­па­на дър­жа­ва. През юни за­по­ч­ват ле­т­ни­те се­сии на сту­ден­ти­те, уче­ни­ци­те за­вър­ш­ват уче­б­на­та го­ди­на, пре­д­с­то­ят кан­ди­да­т­с­ту­ден­т­с­ки из­пи­ти, къ­де по-на­пред. А дру­ги са на уче­б­на пра­к­ти­ка в раз­ли­ч­ни пре­д­п­ри­я­тия с во­де­щи те­х­но­ло­гии. И след вси­ч­ко то­ва ис­ка­ме ка­че­с­т­ве­но об­ра­зо­ва­ние, ви­со­ка ра­ж­да­е­мост и т.н. В края на кра­и­ща­та „ин­те­ре­са кла­ти фе­са”.

Пи­там се, къ­де ос­та­на Ге­не­рал­ни­ят щаб – на­вяр­но дъл­бо­ко се е скъ­тал в око­па, на­ре­чен спо­кой­с­т­вие? Къ­де ос­та­на и про­с­ло­ву­та­та, по­с­то­ян­на по­ви­ше­на во­ен­на опа­с­ност и пъл­на бой­на го­то­в­ност? На ка­к­во ще се на­у­чат обу­ча­е­ми­те: как да си връ­з­ват пар­тен­ки­те, как ще из­пъл­нят „ата­ка на нож”, как ще из­пъл­нят ко­ман­ди­те „атом от­ля­во” и „газ”.? Зву­чи сме­ш­но и не­раз­би­ра­е­мо.

Не за­б­ра­вяй­те, че през ля­то­то вси­ч­ки ра­бо­тят, за да из­ка­рат ня­кой лев и да си пла­тят обу­че­ни­е­то. Ако МО за­п­ла­ти та­к­са­та на сту­ден­ти­те, ще бъ­де от­ли­ч­но и те ще са мо­ти­ви­ра­ни да уча­с­т­ват в пре­д­с­то­я­що­то во­ен­но обу­че­ние. Ина­че, кол­ко ще си из­ка­рат ме­ди­цин­с­ко, че са не­го­д­ни за пър­во­на­чал­но во­ен­но обу­че­ние.

От в.”Труд” /17.02. 2014/ на­у­ча­вам, че ча­ка­ме от Брю­к­сел 100 млн.ев­ро за об­ра­зо­ва­ни­е­то в Бъл­га­рия. Да­но обе­ща­ни­е­то бъ­де из­пъл­не­но на 100 %. Зву­чи мно­го не­се­ри­о­з­но и то­ва про­ве­ж­да­не на ин­фор­ма­ци­он­но-ре­к­лам­на дей­ност за во­ен­но обу­че­ние и за та­зи от­да­в­на за­къ­с­ня­ла и не­на­в­ре­мен­на за­по­вед.

За момента военното обучение се възприема като иронична възможност всеки обучаем да гръмне 2-3 патрона по сватбарски с калашника. А Военните окръжия да отчетат дейност, написана на дълго и широко на книжен носител и по електронен път до „Управление на човешките ресурси” в МО.

Дей­с­т­ви­тел­но, при во­ен­ни­те още ва­жи пра­ви­ло­то „Не се уму­ва!”. Ние жи­ве­ем в 21 век. До­б­ре е да си спом­ним твор­ба­та на Яро­с­лав Ха­шек, чий­то не­бе­и­з­ве­с­тен ге­рой – Швейк, пра­ви ве­ли­ко­то за­к­лю­че­ние: „Не­п­ра­вил­на­та за­по­вед не тря­б­ва да се из­пъл­ня­ва”, ко­я­то ако се из­пъл­ни, ще бъ­де про­ве­де­на по ко­му­ни­с­ти­че­с­ки под мо­то­то:”От­чи­та­не на дей­ност”.

Ос­та­ве­те ми­на­ло­то на спо­кой­с­т­вие, не спо­ме­на­вай­те ро­до­лю­би­е­то и па­т­ри­о­ти­з­ма, вре­ме­то за без­п­ла­т­ни обя­ди свър­ши, а вся­ко удо­вол­с­т­вие след тол­ко­ва го­ди­ни пре­ход- от­да­в­на се за­п­ла­ща.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.