Февруарски празник на клуб “Хинап”

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Димка Малева, председател на клуб “Хинап” награждава Нели Арабаджиева за красиво оформено блюдо от собствена зимнина.

Фото: Йордан Йорданов

Мъ­г­ли­ви­ят фе­в­ру­ар­с­ки ден не по­пре­чи на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни ув­ре­ж­да­ния от клуб „Хи­нап” да се съ­бе­рат и про­ве­дат сво­е­то го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние. Те на­п­ра­ви­ха то­ва в за­ли­те на ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”, кой­то пре­д­ло­жи го­с­то­п­ри­ем­с­т­во на по­ве­че от 70 чо­ве­ка.

Съ­б­ра­ни­е­то за­по­ч­на с де­ло­ва част. Пре­д­се­да­те­лят на клуб „Хи­нап” Дим­ка Ма­ле­ва бе­ше по­д­го­т­ви­ла кра­тък, съ­дър­жа­те­лен до­к­лад, в кой­то от­че­те ра­бо­та­та през из­те­к­ла­та 2013 г. Бя­ха по­со­че­ни дей­но­с­ти­те на клу­ба, из­вър­ше­ни спо­ред го­ди­ш­ния план, в рам­ки­те на по­с­та­ве­ни­те от СИБ за­да­чи, тру­д­но­с­ти­те и ус­пе­хи­те при из­пъл­не­ни­е­то им. В изо­би­ли­е­то от ме­ро­п­ри­я­тия, гла­в­но свър­за­ни с уча­с­ти­е­то на клу­ба в об­ще­с­т­ве­ния и кул­ту­рен жи­вот на гра­да /”Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден”/, ка­к­то и за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на при­я­тел­с­ки връ­з­ки с по­до­б­ни клу­бо­ве от ця­ла­та стра­на, мо­гат да се по­со­чат де­се­т­ки мо­мен­ти – пра­з­ну­ва­не на Три­фон За­ре­зан в с.Чер­но­о­ко­во; уча­с­тие в пра­з­ни­ка „Да бъ­дем при­я­те­ли” в Ка­вар­на; не­за­б­ра­ви­ми пре­жи­вя­ва­ния с уча­с­тие в „Ог­не­ния Ду­нав” /Ту­т­ра­кан/; Фе­с­ти­вал на хри­зан­те­ма­та в с.Ко­з­ло­дуй­ци, До­б­ри­ч­ко и мно­го още въл­ну­ва­щи го­с­ту­ва­ния и по­с­ре­ща­ния. Хи­на­п­с­ки­те пе­в­че­с­ки гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” ак­ти­в­но уча­с­т­ват и в на­д­пя­ва­ни­я­та, ор­га­ни­зи­ра­ни от бал­чи­ш­ки­те чи­та­ли­ща.

Из­ця­ло в по­ло­жи­те­лен план, с бла­го­дар­ност и по­х­ва­ла, за мно­го ак­ти­в­ни чле­но­ве, ин­фор­ма­ци­я­та по­с­та­ви и пре­д­с­то­я­щи­те за­да­чи за 2014 г.

Съ­б­ра­ни­е­то про­дъл­жи с ли­те­ра­тур­на част, чрез ко­я­то бе по­че­те­на па­мет­та на Апо­с­то­ла на Сво­бо­да­та – Ва­сил Ле­в­с­ки. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва пре­д­с­та­ви две свои въл­ну­ва­щи сти­хо­т­во­ре­ния, по­с­ве­те­ни на ве­ли­кия бъл­га­рин. „Мо­но­лог на ве­ко­в­ния бряст” /от дво­ра на Къ­к­рин­с­ко­то хан­че, сви­де­тел на за­ла­вя­не­то на Апо­с­то­ла/, сти­хо­т­во­ре­ние от До­ра Еф­ти­мо­ва от гр.Гор­на Оря­хо­ви­ца раз­въл­ну­ва с из­ра­зе­на­та към Ле­в­с­ки лю­бов и по­чит, ко­я­то це­ли­ят бъл­гар­с­ки на­род пи­тае към не­го – де­мо­к­ра­та, ху­ма­ни­с­та, па­т­ри­о­та.

След та­зи тър­же­с­т­ве­на част, съ­б­ра­ни­е­то про­дъл­жи с обяд, на­з­д­ра­ви­ци и по ма­ни­ер, по­з­нат и при­същ на Д.Ма­ле­ва и не­й­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки – с вни­ма­ние към вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, с ин­те­ре­с­ни и ори­ги­нал­ни хрум­ва­ния. То­зи път бе­ше про­ве­ден ин­те­ре­сен кон­курс – за най-вку­с­но при­го­т­ве­ни и ори­ги­нал­но по­д­не­се­ни до­ма­ш­ни тур­шии, ком­по­ти, сла­д­ка и ви­но. Ко­ми­си­я­та, на­то­ва­ре­на да из­бе­ре най-до­б­ро­то, бе­ше из­к­лю­чи­тел­но за­т­ру­д­не­на при ви­да на та­зи бо­га­та и кра­си­во офор­ме­на из­ло­ж­ба от до­ма­ш­ни ку­ли­нар­ни фан­та­зии. Спе­ци­ал­на на­г­ра­да за кра­си­во пла­то с тур­шия по­лу­чи Не­ли Ара­ба­джи­е­ва /кро­ко­дил­с­ки кра­с­та­ви­ч­ки и до­ма­те­ни ко­ш­ни­ч­ки, пъл­ни с кьо­по­о­лу/, а съ­що и Пен­ка Вел­че­ва. С пър­ви на­г­ра­ди бя­ха от­ли­че­ни Ру­с­ка Ге­ор­ги­е­ва и Ко­льо Мо­нев, вто­ри на­г­ра­ди по­лу­чи­ха Иван­ка Иг­на­то­ва /Кра­не­во/ и Дим­ка Кир­че­ва. Вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи по­лу­чи­ха по 5 ка­па­ч­ки за бур­ка­ни, та сле­д­ва­ща­та го­ди­на да де­мон­с­т­ри­рат още по-ус­пе­ш­ни ре­це­п­ти. С при­го­т­ве­ни­те тур­шии и сла­д­ка ще за­ра­д­ват хо­ра­та от Дом за пси­хи­ч­но бол­ни в с.Св.Ни­ко­ла. Хи­на­п­ци са че­с­то го­с­ти на то­зи дом и го по­д­к­ре­пят със свои скром­ни сре­д­с­т­ва – дре­хи, до­ма­ш­ни сла­д­ки и др.

Съ­би­ра­не­то про­дъл­жи с му­зи­ка, тан­ци, ве­се­лие, ко­е­то ви­на­ги съ­пъ­т­с­т­ва изя­ви­те на чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап”. Те, хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, не­за­ви­си­мо да­ли по ро­ж­де­ние или при­до­би­ти през тру­до­вия им път, ви­на­ги ус­пя­ват да пре­о­до­ле­ят бо­ле­ж­ки­те, тру­д­но­с­ти­те, пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та, за­що­то при­те­жа­ват не­що мно­го зна­чи­тел­но и ва­ж­но – сил­на во­ля, из­к­лю­чи­тел­на упо­ри­тост, стре­меж /най-по­ло­жи­те­лен/ да се до­ка­жат, да бъ­дат ра­в­но­с­той­ни. И ус­пя­ват! Кол­ко мно­го мо­гат да се по­у­чат от тях здра­ви­те! Здра­ви­те, но със здрав дух!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Участвалите в конкурса кулинарни произведения на членовете на клуб “Хинап” ще бъдат подарени на Дома за стари хора в с. Свети Никола

Фото: Деспина Маринова

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.