Швей­цар­с­ко сдру­же­ние съ­би­ра мла­ди му­зи­кан­ти в Двореца на Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

3

Швей­цар­с­ко­то сдру­же­ние “Кул­ту­ра край гра­ни­ца­та” по­д­го­т­вя про­е­к­та Мю­зик кам­пус – Бал­чик /Music Campus Balchik/, кой­то пре­д­ви­ж­да обу­че­ние на мла­ди бъл­гар­с­ки му­зи­кан­ти. Пър­во­то из­да­ние на ини­ци­а­ти­ва­та ще се ре­а­ли­зи­ра в от 3 до 10 се­п­тем­в­ри в Дво­ре­ца, къ­де­то ще се ор­га­ни­зи­рат май­с­тор­с­ки кла­со­ве по ци­гул­ка, ви­о­ла, ви­о­лон­че­ло и флей­та. За пре­по­да­ва­те­ли са по­ка­не­ни при­з­на­ти про­фе­си­о­нал­ни му­зи­кан­ти от Бъл­га­рия, Швей­ца­рия и Ис­па­ния, ко­и­то ще обу­ча­ват 30 бъл­гар­с­ки из­пъл­ни­те­ли. За уча­с­тие ще се одо­б­ря­ват мла­ди му­зи­кан­ти с до­ка­зан та­лант и с на­ме­ре­ние да се за­ни­ма­ват про­фе­си­о­нал­но с му­зи­ка. По­д­бо­рът ще бъ­де на­п­ра­вен сред въз­пи­та­ни­ци­те на му­зи­кал­ни­те учи­ли­ща и со­фий­с­ка­та кон­сер­ва­то­рия, ще се по­ка­нят и ла­у­ре­а­ти на на­ци­о­нал­ния кон­курс “Све­то­с­лав Об­ре­те­нов” в Про­ва­дия. Иде­я­та е та­к­са­та за уча­с­тие в май­с­тор­с­ки­те кла­со­ве да бъ­де за­п­ла­те­на от ор­га­ни­за­то­ра чрез пре­до­с­та­вя­не на сти­пен­дии на мла­ди­те му­зи­кан­ти, обя­с­ни пре­д­се­да­те­лят на швей­цар­с­ко­то сдру­же­ние бъл­гар­ка­та Жа­с­ми­на Щал­дер. “Знам, че за бъл­гар­с­ки­те та­лан­ти е тру­д­но да пла­тят и ед­на ми­ни­мал­на та­к­са за уча­с­тие и се на­дя­вам с те­зи сти­пен­дии на­и­с­ти­на да по­мо­г­нем за тя­х­на­та бъ­де­ща ка­ри­е­ра”, ко­мен­ти­ра пред жур­на­ли­с­ти Щал­дер. Об­щи­ят бю­джет на про­е­к­та е 50 хил. ле­ва, ко­и­то сдру­же­ни­е­то на­би­ра от ча­с­т­ни до­но­ри от Бъл­га­рия и ос­но­в­но от Швей­ца­рия. Дво­ре­ца в Бал­чик е из­б­ран за до­ма­кин на про­я­ва­та, за­що­то ка­то за­т­во­рен ком­п­лекс ще да­де въз­мо­ж­ност мла­ди­те хо­ра да бъ­дат из­ве­де­ни от еже­д­не­ви­е­то и за вре­ме­то на ини­ци­а­ти­ва­та да се по­с­ве­тят изя­ло на му­зи­ка­та, обя­с­ни Жа­с­ми­на Щал­дер. Пре­д­ви­ж­да се във ве­чер­ни­те ча­со­ве те да из­на­сят мал­ки кон­цер­ти за жи­те­ли­те на Бал­чик. Сдру­же­ние “Кул­ту­ра край гра­ни­ца­та” ве­че де­сет го­ди­ни ра­бо­ти за об­ме­на на кул­тур­ни дей­ци от Бъл­га­рия и Швей­ца­рия, ка­за още Щал­дер. Ос­но­в­ни­те ак­цен­ти в дей­но­ст­та до­се­га са би­ли в об­ла­ст­та на ви­зу­ал­но­то из­ку­с­т­во. Пра­ве­ни са пле­не­ри, из­ло­ж­би на швей­цар­с­ки твор­ци в Бъл­га­рия и об­ра­т­но на бъл­га­ри в Швей­ца­рия. Ор­га­ни­зи­ра­ни са и про­я­ви в об­ла­ст­та на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка. Про­е­к­тът  Мю­зик кам­пус е най-го­ле­ми­ят до мо­мен­та. Жа­с­ми­на Щал­дер обя­с­ни, че  по­ч­ти от 20 го­ди­ни жи­вее ме­ж­ду Бъл­га­рия и Швей­ца­рия и за то­ва вре­ме е на­у­чи­ла, че и в две­те стра­ни има на­г­ла­си и мне­ния, ко­и­то не от­го­ва­рят из­ця­ло на дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. С ра­бо­та­та на сдру­же­ни­е­то тя е ре­ши­ла да до­при­не­се за пре­о­до­ля­ва­не на съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те пре­д­ра­з­съ­дъ­ци. “Смя­там ,че кул­ту­ра­та и из­ку­с­т­во­то са мо­же би един от най-пре­ки­те мо­с­то­ве за пре­о­до­ля­ва­не на раз­ли­чи­я­та и ба­ри­е­ри­те ме­ж­ду хо­ра­та”, по­со­чи Щал­дер.

balchik.com

Фото: Б. Божидарова

 

 

 

Коментарите са затворени.