Об­щи­на Бал­чик e сред най-ак­ти­в­ни­те в по­чи­с­т­ва­не­то

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

2

Об­щи­на Бал­чик е би­ла сред най-ак­ти­в­ни­те в кам­па­ни­я­та на бТВ “Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден” през ми­на­ла­та го­ди­на. На спе­ци­ал­на сре­ща в Об­ла­с­т­на уп­ра­ва ръ­ко­во­ди­те­лят на про­е­к­та Ма­рия Ла­за­ро­ва връ­чи на Об­щи­на Бал­чик спе­ци­ал­на гра­мо­та и из­ра­зи бла­го­дар­ност на вси­ч­ки, ко­и­то са се вклю­чи­ли в по­чи­с­т­ва­не­то на ре­ги­о­на по вре­ме на две­те ак­ции ми­на­ла­та го­ди­на. Об­ласт До­б­рич е на се­д­мо мя­с­то по ак­ти­в­ност на гра­ж­да­ни­те, от­че­то­ха още на сре­ща­та. В еко­ло­ги­ч­на­та ак­ция за по­чи­с­т­ва­не­то на пла­жа край “Ал­бе­на” на 10 ав­густ 2013 се вклю­чи­ха слу­жи­те­ли на ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, уче­ни­ци и пен­си­о­не­ри. Та­зи го­ди­на об­щи­на­та от­но­во ще уча­с­т­ва в ини­ци­а­ти­ва­та, ко­я­то ще се про­ве­де на 26 ап­рил.

balchik.bg

Коментарите са затворени.