Заповед на Кмета на Община Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

    3АПОВЕД           

№ 118 гр.Балчик,  03 февруари 2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закона за местните данъци и такси (посл.изм.ДВ.бр.101 от 22.11.2013 г.) и във връзка с чл.116 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.109/20.12.2013 г.), във връзка с чл.17 от Наредба за организация на единната система за туристическа информация, Раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик и Решение №265 по протокол №20/20.12.2012г. от заседание на Общински съвет,

НАРЕЖДАМ:

1. Размерът на туристическия данък, приет с решение №265 по протокол №20/20.12.2012 г. от заседание на Общински съвет, раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик за едно лице на ден, в зависимост  от категорията на обекта, където е реализирана нощувката, в сила от месец януари 2013 г. остава непроменен и е както следва:

Вид на обекта  Категория          Размер на туристически данък

Места за настаняване Клас „А” и клас „Б”

*             0.30 лв./ 1лице/ ден

**              0.45 лв./ 1лице/ ден

***        0.60 лв./ 1лице/ ден

****     0.75 лв./ 1лице/ ден

*****  0.90 лв./ 1лице/ ден

2. Дължимият туристически данък за 2014 година се внася ежемесечно от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са реализирани нощувките, в каси-приходи на Общинска администрация – гр. Балчик и Кметство- с.Кранево, общ. Балчик. (чл.58, ал.3 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик) или по банков път.

Уни Кредит Булбанк –  Балчик

BIC код: UNCRBGSF; код вид плащане: 44 28 00; IBAN:BG38UNCR 9660 84 9750 3315

2.1. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година (чл.57, ал.5 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Балчик).

2.2. Невнесеният в срок туристически данък по Закона за местните данъци и такси се събира заедно с лихвите, съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични и съдебни изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Код вид плащане за лихви: 44 65 00

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни:

– да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки;

– ежемесечно да подават информация за броя на реализираните нощувки чрез справка – декларация на хартиен носител или на e-mail: d.georgieva@obadm.balchik.net (Приложение 1 към настоящата заповед).

4. Неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма и чл.61 р и с от Закона за местните данъци и такси е основание за налагане на санкции по чл.213, ал1 и 3 от ЗТ и чл.127, ал.1 от ЗМДТ.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-н Митко Петров – заместник- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на Общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА – гр. Балчик.

Николай АНГЕЛОВ, Кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.