Мандат по време на криза

Dec 7th, 2010 | От | Category: ПОЛИТИКА

Та­ка на­ре­че кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов три­те го­ди­ни от до­се­га­ш­ния си ман­дат на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та, ко­я­то да­де пред жур­на­ли­с­ти­те на ця­ла­та об­ласт. Пре­ди да за­по­ч­не сво­е­то из­ло­же­ние той бла­го­да­ри за ко­ре­к­т­но­то от­ра­зя­ва­не на вси­ч­ко, ко­е­то е на­п­ра­ве­но и се пра­ви в Об­щи­на Бал­чик. Спо­ред не­го Бал­чик си вър­на мя­с­то­то, ко­е­то за­с­лу­жа­ва в ме­дий­но­то про­с­т­ран­с­т­во ка­то кул­тур­на сто­ли­ца на До­б­ру­джа.


Откъде идват парите на Община Балчик?

Кме­тът за­по­ч­на с най-ва­ж­ния въ­п­рос – от­къ­де ид­ват па­ри­те в Об­щи­на­та? Той по­я­с­ни, че со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди са по­ве­че, от­кол­ко­то през по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни на пре­д­хо­д­ния ман­дат. В ха­з­на­та са вле­з­ли през 2004, 2005 и 2006 г. под 23 млн. ле­ва, а през 2008 и 2009 г. 23 200 000 лв.
За три­те го­ди­ни па­ри­те са по­ве­че, от­кол­ко­то за це­лия пре­д­хо­ден ман­дат.
Ка­то со­б­с­т­ве­ни­те сре­д­с­т­ва са 11 525 000 лв./2008 г./, а през 2009 г. 11 679 000 лв., а до края на та­зи го­ди­на се оча­к­ват 11 500 000 лв.
Ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни про­е­к­ти

До­с­та ини­ци­а­ти­ви са пре­д­п­ри­е­ти по от­но­ше­ние на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та. Ед­на от тях е во­д­ни­ят про­ект по Про­г­ра­ма ИС­ПА. Има­ме ра­бо­те­ща пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция, 95 км. Во­до­п­ро­вод и ка­на­ли­за­ция, ма­кар и със за­къ­с­не­ние, по ви­на на фир­ма­та – из­пъл­ни­тел. Кме­тът е убе­ден, че до края на го­ди­на­та ще се при­к­лю­чи с ас­фал­ти­ра­не­то на раз­ко­па­ни­те уча­с­тъ­ци. Ако не се ус­пее ще ос­та­нат до­вър­ши­тел­ни ра­бо­ти през про­лет­та.
Ка­на­ли­за­ци­я­та в Кра­не­во
е на­п­ра­ве­на за 1 200 000 лв.
За съ­ща­та су­ма е из­г­ра­ден ко­ле­к­тор от с.Об­ро­чи­ще към Пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция Ал­бе­на.
Из­вър­ше­на е ре­ха­би­ли­та­ция на ІV-кла­сен път ме­ж­ду се­ла­та Стра­жи­ца и Ля­хо­во за 800 000 ев­ро.
На­п­ра­вен е 40 км. Път от Бал­чик до Г.То­ше­во.
Сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то
Най-обе­з­пе­че­ни­те учи­ли­ща са в Об­щи­на Бал­чик. Та­ко­ва е мне­ни­е­то на спе­ци­а­ли­с­ти­те от РИО. Оси­гу­ре­на е за­ку­с­ка и обяд, ка­то 2/3 от ре­жий­ни­те се пла­щат от Об­щи­на­та. 100 % се по­е­мат со­ци­ал­ни­те раз­хо­ди на со­ци­ал­но сла­би­те уче­ни­ци. Де­т­с­ки­те гра­ди­ни са в мно­го до­б­ро съ­с­то­я­ние след на­п­ра­ве­ния им ре­монт. От­к­ри­та е но­ва де­т­с­ка гра­ди­на в с.Со­ко­ло­во. В с.Об­ро­чи­ще ще се по­с­т­рои спор­т­на пло­ща­д­ка с из­ку­с­т­ве­на тре­ва и тя ще бъ­де вто­ра­та след та­зи в ОУ „Ан­тим І”.
Сфе­ра­та на здра­ве­о­па­з­ва­не­то
Об­щин­с­ка­та бол­ни­ца е ед­на от де­вет­те бол­ни­ци, одо­б­ре­ни за фи­нан­си­ра­не с ев­ро­пей­с­ки па­ри. 1млн. лв. е су­б­си­ди­я­та от Об­щи­на­та, без ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди.
Сфе­ра на со­ци­ал­но­то об­с­лу­ж­ва­не

В Об­щи­на­та е от­к­ри­та об­ще­с­т­ве­на тра­пе­за­рия за со­ци­ал­но сла­би гра­ж­да­ни на Об­щи­на­та, а 1500 ду­ши по­лу­ча­ват без­п­ла­т­но по 1 хляб дне­в­но. Вси­ч­ки пен­си­о­не­ри над 70 г. по­л­з­ват без­п­ла­т­на кар­та за гра­д­с­кия тран­с­порт. „Не сме об­щи­на, ко­я­то за­ви­си от дър­жа­в­ни­те су­б­си­дии- за­я­ви кме­тът. Ня­ма­ме съ­к­ра­ще­ние на ра­бо­т­на ръ­ка, ня­ма­ме не­п­ла­те­ни от­пу­с­ки, ре­жим на ос­ве­т­ле­ние. Има­ме при­хо­ди в Об­щи­на­та от ту­ри­с­ти­че­с­ки та­к­си и го­ди­ш­ни­ят план е из­пъл­нен. Оба­че, още е ра­но да се ми­с­ли за 13 за­п­ла­та на ра­бо­те­щи­те. Ня­ма да се въ­ве­ж­да и да­нък лукс.
Спорт

От три го­ди­ни ФК „Чер­но­мо­рец” иг­рае в „Б” гру­па, бла­го­да­ре­ние на из­д­ръ­ж­ка­та на Об­щи­на­та. Въз­с­та­но­ве­на е дей­но­ст­та на Мор­с­ки клуб Бал­чик. Над 50 де­ца се обу­ча­ват и тре­ни­рат. Ве­т­ро­хо­д­на­та шко­ла е из­во­ю­ва­ла 40 от­ли­чия в 10 ре­га­ти. Съ­з­да­де­ни са клу­бо­ве по бокс, во­лей­бол, ша­х­мат, те­нис на ма­са, во­до­мо­то­рен спорт. Има­ме два­ма ре­пу­б­ли­кан­с­ки и бал­кан­с­ки шам­пи­о­ни по ле­ка ат­ле­ти­ка. Сфера на културата Има ос­но­ва­ние кме­тът да на­ре­че гра­дът ни Кул­тур­на сто­ли­ца на До­б­ру­джа, за­що­то са про­ве­де­ни над 220 кул­тур­ни про­я­ви. Стар­ти­ра­ха два но­ви фе­с­ти­ва­ла – Виа По­н­ти­ка /те­а­т­ра­лен/ и Бал­чик кла­сик дейс /му­зи­ка­лен/. Раз­ра­с­на се и ки­но­фе­с­ти­ва­лът Бал­чик Па­лас. До­с­та сре­д­с­т­ва се от­де­лят за са­мо­дей­ци­те, ко­и­то се изя­вя­ват на ро­д­на и ме­ж­ду­на­ро­д­на сце­на. Осо­бе­но е по­д­чер­та­на дей­но­ст­та на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, до­не­с­ли ско­ро по­с­ле­д­на­та се на­г­ра­да от Пра­га Кан­тат – зла­тен и сре­бъ­рен ме­дал. Тър­же­с­т­ве­но се че­с­т­ва пра­з­ни­ка на гра­да 24 май и 21 се­п­тем­в­ри, ка­к­то и на­с­тъ­п­ва­не­то на но­ва­та го­ди­на. Хра­мът на Ки­бе­ла ще бъ­де спа­сен, за­що­то Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та ще фи­нан­си­ра по­к­ри­ва­не­то на ан­ти­ч­на­та на­хо­д­ка. По по­вод го­с­ту­ва­не­то на све­то­в­ния те­нор Пла­си­до До­мин­го в Бал­чик, кме­тът ка­за, че след по­се­ще­ни­е­то на не­го­вия им­п­ре­са­рио тря­б­ва да се из­пъл­нят пре­д­ва­ри­тел­но мно­го ви­со­ки изи­с­к­ва­ния – сце­на, те­х­ни­ка, без­шум­ни про­же­к­то­ри, ка­на­пе­та, сто­ло­ве, цве­тя, гри­мьор­ни, хра­на и.т.н. Про­дъл­жа­ват пре­го­во­ри­те за по-ни­с­ка це­на. Ин­ве­с­ти­ци­он­ни про­е­к­ти Ня­ма про­ект, по кой­то Об­щи­на­та да е кан­ди­да­т­с­т­ва­ла и той да не е одо­б­рен. Еки­път, кой­то ра­бо­ти е мно­го по­д­го­т­вен. 2010 се ока­за по­д­го­т­ви­тел­на го­ди­на за вла­га­не на сре­д­с­т­ва от спе­че­ле­ни про­е­к­ти, но има за­ба­вя­не по­ра­ди смя­на на по­ли­ти­че­с­ко­то уп­ра­в­ле­ние през 2009 г. През ме­сец но­ем­в­ри ще за­по­ч­не ре­ал­но­то из­пъл­не­ние по до­го­во­ри­те от­но­с­но про­е­к­ти­те. За во­до­п­ро­вод и ка­на­ли­за­ция в Кра­не­во ще се ус­во­ят 2 500 000 лв. За бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на гра­д­с­ка­та сре­да – 4 300 000 лв. /ця­ла­та гра­д­с­ка ли­ния №3 от цен­тъ­ра на Бал­чик до кв.”Ле­в­с­ки”, два пар­кин­га, но­ви тро­то­а­ри, ос­ве­т­ле­ние. За ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще Сбор­но мя­с­то – 600 000 лв. Над 117 000 лв. са за про­ект „Про­те­г­на­та ръ­ка” за со­ци­а­лен аси­с­тент и до­ма­шен по­мо­щ­ник. От Дво­ре­ца до Мор­с­ка га­ра ще се вло­жат 1000 000 лв. за бре­го­у­к­ре­пи­тел­ни съ­о­ръ­же­ния.За­т­ру­па­ни­те ме­с­та по але­я­та Бал­чик – Ал­бе­на ра­ж­дат иде­я­та да се на­п­ра­вят уча­с­тъ­ци на дам­ба­та, ко­и­то да бъ­дат из­те­г­ле­ни в мо­ре­то. За то­ва ще има кан­ди­да­т­с­т­ва­не по про­ект на стой­ност 10 млн. лв.Ста­ра­та мел­ни­ца на Ри­бар­с­ки пло­щад ще се пре­вър­не в мо­де­рен кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър с му­зей­на ек­с­по­зи­ция.Има иде­ен про­ект за раз­ши­ря­ва­не на пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция в Ал­бе­на.Ще бъ­дат от­де­ле­ни 8 млн. лв. со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва за ас­фал­ти­ра­не на ули­ци в гра­да. Гла­в­на­та ули­ца „Чер­но мо­ре” не се вклю­ч­ва в ни­то един про­ект.По про­ект за енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност в учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни ще се за­де­лят 3 300 000 лв.Има ин­ве­с­ти­то­ри, ко­и­то са го­то­ви да по­с­т­ро­ят то­п­ло­цен­т­ра­ла, ко­я­то да ра­бо­ти с био­ма­са, най-на­пред в ж.к.”Ба­лик”. Към про­е­к­та има за­ми­с­лен за­вод за хар­тия, кой­то ще раз­к­рие над 100 ра­бо­т­ни ме­с­та и ще ра­бо­ти це­ло­го­ди­ш­но. Ин­ве­с­ти­то­ри­те оча­к­ват ли­ценз от Дър­жа­в­на­та ко­ми­сия по енер­гий­но и во­д­но ре­гу­ли­ра­не. Пре­д­ви­ж­да се ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не по про­г­ра­ма­та „Еле­на” за по­д­к­ре­па в енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност. Ин­ве­с­ти­ци­я­та е за над 50 млн. лв. с оси­гу­ре­но бан­ко­во кре­ди­ти­ра­не.На вси­ч­ки жур­на­ли­с­ти бе раз­да­де­на спра­в­ка за при­к­лю­чи­ли и из­пъл­ня­ва­щи се про­е­к­ти. Вси­ч­ко не мо­же да бъ­де из­пъл­не­но за 4 го­ди­ни. За­то­ва ве­ро­я­т­но кме­тът ще се кан­ди­да­ти­ра за вто­ри ман­дат. .

Стела ДАКОВА

Коментарите са затворени.