Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД

гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1

Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg

О Б Я В А

„МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед № РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

По документи и събеседване по изработен проект за длъжността Главна медицинска сестра

1. Изисквания за длъжността:

a. Образование  магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;

b. Трудов стаж, минимум пет години като медицинска сестра;

c. Компютърна грамотност;

d. При равни други условия, владеенето на западен език е предимство.

2. Начин на провеждане на конкурса:

a. По документи;

b. Събеседване по предварително изработен от кандидата проект на тема „Организация, управление и перспективи за развитие на на здравните грижи в „МБАЛ  Балчик” ЕООД.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

a. Заявление за участие в конкурса;

b. Копие от диплом за завършено висше образование по визираната специалност;

c. Копия от дипломи или свидетелства за компютърна грамотност и за владеене на чужд език;

d. СV и мотивационно писмо;

e. Удостоверение за трудов стаж;

f. Сертификат за професионална квалификация от БАПЗГ;

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в администрацията на болницата, в срок до тридесет календарни дни, считани от деня следващ публикуването на обявата. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите за запознаване.

На допуснатите до конкурса кандидати ще бъде съобщено писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Телефон за справки: 0579 72238.

 

Коментарите са затворени.