Конкурс за началник на вътрешно, неврологично, акушеро-гинекологично, детско, хирургично и инфекциозно отделения

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД

гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1

Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg

О Б Я В А

„МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед № РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

По документи и събеседване по изработен проект за длъжностите: началник на вътрешно, неврологично, акушеро-гинекологично, детско, хирургично и инфекциозно отделения.

1. Изисквания за длъжността:

a. Висше медицинско образование;

b. Призната специалност по профила на отделението;

c. Трудов стаж, минимум три години след придобиване на специалност;

2. Начин на провеждане на конкурса:

a. По документи;

b. Събеседване по изработен от кандидата проект за управление и развитие на отделението.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

a. Заявление за участие в конкурса;

b. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование и призната специалност;

c. СV и мотивационно писмо;

d. Удостоверение за трудов стаж;

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в администрацията на болницата, в срок от тридесет календарни дни, считани от деня следващ публикуването на обявата. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите за запознаване.

На допуснатите до конкурса кандидати ще бъде съобщено писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Телефон за справки: 0579 72238.

Коментарите са затворени.