Удължават срока за кандидатстване за намален акциз върху газьола

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Сро­кът за кан­ди­да­т­с­т­ва­не по дър­жа­в­на­та по­мощ “На­ма­ле­на ак­ци­з­на ста­в­ка вър­ху га­зьо­ла, из­по­л­з­ван при пър­ви­ч­но сел­с­ко­с­то­пан­с­ко про­из­во­д­с­т­во чрез из­по­л­з­ва­не на си­с­те­ма от ва­у­че­ри за го­ри­во” се удъл­жа­ва до края на фе­в­ру­а­ри, съ­о­б­щават от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те. Об­щи­ят брой на по­да­де­ни­те до мо­мен­та  де­к­ла­ра­ции е око­ло 18 000. Ин­те­ре­сът към схе­ма­та е го­лям, тъй ка­то чрез нея се на­ма­ля­ват про­из­во­д­с­т­ве­ни­те раз­хо­ди на сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та про­ду­к­ция и се по­ви­ша­ва кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие.

 

Оставете коментар