Да­нъ­ч­ни­те про­да­ват хранителен ма­га­зи­н в Бал­чик

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Пу­б­ли­ч­ни­те из­пъл­ни­те­ли от се­к­тор “Обе­з­пе­ча­ва­не и съ­би­ра­не на пу­б­ли­ч­ни взе­ма­ния”  в офи­са на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те /НАП/ в До­б­рич обя­ви­ха на търг ма­га­зи­ни в До­б­рич и Бал­чик. Ма­га­зи­нът за хра­ни­тел­ни сто­ки в Бал­чик се на­ми­ра в тър­го­в­с­ки ком­п­лекс “Дво­ре­ца” и е с площ от 141 кв. м. и те­ра­са  от 76 кв. м.

Стар­то­ва­та це­на, от ко­я­то ще за­по­ч­не на­д­да­ва­не­то, е 173 500 ле­ва, а тър­гът ще се про­ве­де на 11 март.

По­ве­че ин­фор­ма­ция за про­ве­ж­да­ни­те от НАП тър­го­ве мо­жете да по­лу­чите на но­во­то ин­тер­нет при­ло­же­ние за пу­б­ли­ку­ва­не на про­ве­ж­да­ни­те от при­хо­д­на­та аген­ция тър­го­ве на еле­к­т­рон­на­та стра­ни­ца на НАП.

По­р­та­лът за про­да­ж­би има за цел да уле­с­ни кли­ен­ти­те на Аген­ци­я­та при тър­се­не­то и на­ми­ра­не­то на не­об­хо­ди­ма­та ин­фор­ма­ция. Но­ви­ят со­ф­ту­ер по­з­во­ля­ва на кан­ди­дат – ку­пу­ва­чи­те да тър­сят по клю­чо­ви ду­ми сто­ки и имо­ти, на­чал­на­та тръ­ж­на це­на, тя­х­но­то ме­с­то­по­ло­же­ние и др.

БТ

 

Коментарите са затворени.