Със си­с­те­ма “та­ен кли­ент” и “скрит ин­с­пе­к­тор” Аген­ци­я­та по хра­ни­те за­тя­га кон­т­ро­ла

Feb 26th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

След ус­пе­ш­но­то про­ве­ж­да­не на кам­па­ни­я­та „Хра­ни­те под кон­т­рол 24/30“, еки­път на Бъл­гар­с­ка аген­ция по бе­зо­па­с­ност на хра­ни­те (БАБХ) си по­с­та­ви ам­би­ци­о­з­на­та цел да про­дъл­жи кам­па­ни­я­та под име­то „Хра­ни­те под кон­т­рол 365”. Цел­та на та­зи ини­ци­а­ти­ва е да тран­с­фор­ми­ра из­вън­ре­д­ни­те мер­ки и за­ви­шен кон­т­рол на бе­зо­па­с­но­ст­та на хра­ни­те в по­с­то­ян­но дей­с­т­ващ мо­дел на ра­бо­та на аген­ци­я­та, по­д­чер­та из­пъл­ни­тел­ни­ят й ди­ре­к­тор проф. Пла­мен Мол­лов по по­вод 3 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то на Аген­ци­я­та. Осо­бе­но вни­ма­ние ек­с­пер­ти­те от БАБХ ще от­де­лят на вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то на Аген­ци­я­та с тър­го­в­с­ки­те ве­ри­ги за хра­ни­тел­ни сто­ки. Пър­ва­та сре­ща ме­ж­ду еки­па на Аген­ци­я­та и пре­д­с­та­ви­те­ли на го­ле­ми­те тър­го­в­с­ки ве­ри­ги за хра­ни­тел­ни сто­ки се съ­с­тоя на 17 фе­в­ру­а­ри. Об­съ­де­ни бя­ха на­чи­ни­те на вза­и­мо­дей­с­т­вие, а имен­но: въ­ве­ж­да­не на ефе­к­ти­в­ни си­с­те­ми за уп­ра­в­ле­ние на ка­че­с­т­во­то, ор­га­ни­зи­ра­не на мо­ду­ли за обу­че­ние, по­с­та­вя­не на ин­фор­ма­ция за го­ре­щия те­ле­фон 070012299 на ви­д­но за по­т­ре­би­те­ли­те мя­с­то в тър­го­в­с­ки­те обе­к­ти. В про­цес на раз­ра­бо­т­ва­не е кон­це­п­ция за ак­ти­в­на дву­с­т­ран­на ко­му­ни­ка­ция с по­т­ре­би­те­ли­те, ста­на яс­но вче­ра. Еки­път на БАБХ вяр­ва, че но­ва­та уеб ба­зи­ра­на пла­т­фор­ма би мо­г­ла да уле­с­ни то­зи ко­му­ни­ка­ци­о­нен про­цес чрез ня­кои ос­но­в­ни ин­с­т­ру­мен­ти ка­то “бял” и “че­рен” спи­сък на про­из­во­ди­те­ли и тър­го­в­ци, он­лайн въ­п­ро­си и от­го­во­ри с ек­с­пер­ти, ска­ни­ра­не на ко­да на ети­ке­та за то­ч­на ин­фор­ма­ция на по­т­ре­би­те­ли­те и др. Ве­че са факт три от ор­га­ни­за­ци­он­ни­те про­ме­ни, чи­я­то цел е по­до­б­ря­ва­не на ефе­к­ти­в­но­ст­та на кон­т­ро­ла. В ход е осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на „ро­та­ция“ на ръ­ко­во­ди­те­ли от ви­со­ки­те ни­ва на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та в Об­ла­с­т­ни­те ди­ре­к­ции по бе­зо­па­с­ност на хра­ни­те в раз­ли­ч­ни гра­до­ве. То­ва е ефе­к­ти­в­на ев­ро­пей­с­ка пра­к­ти­ка в ра­бо­та­та на спе­ци­фи­ч­ни дър­жа­в­ни кон­т­рол­ни ор­га­ни и е въз­мо­ж­ност за пре­къ­с­ва­не на по­ро­ч­ни пра­к­ти­ки на об­вър­за­ност или кон­ф­ликт на ин­те­ре­си на оп­ре­де­ле­ни ме­с­та. Вто­ра­та про­мя­на, на­ло­же­на в ра­бо­та­та на Аген­ци­я­та е съ­з­да­де­на­та спе­ци­а­ли­зи­ра­на стру­к­ту­ра – мо­бил­на гру­па “Мо­ни­то­ринг и ве­ри­фи­ка­ция на кон­т­ро­ла”, ко­я­то дей­с­т­ва от на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на и е на ди­ре­к­т­но раз­по­ре­ж­да­не на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на БАБХ. Не­й­на­та гла­в­на цел е да оси­гу­ря­ва вто­ро ни­во на кон­т­рол на си­с­те­ма­та. В про­цес на по­д­го­то­в­ка е и въ­ве­ж­да­не­то на т.нар. си­с­те­ма „та­ен кли­ент“, ко­я­то в ини­ци­а­ти­ва­та на БАБХ ще стар­ти­ра ка­то „скрит ин­с­пе­к­тор“. То­зи ме­ха­ни­зъм за кон­т­рол е ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­нен в аме­ри­кан­с­ка­та и ев­ро­пей­с­ка­та пра­к­ти­ки с цел за­щи­та на ин­те­ре­си­те и бе­зо­па­с­но­ст­та на по­т­ре­би­те­ли­те. С въ­ве­ж­да­не­то на пра­к­ти­ка­та на “скри­тия ин­с­пе­к­тор“ фа­к­ти­че­с­ки ще мо­же да се из­по­л­з­ва ефе­к­тът на из­не­на­да­та и ще се га­ран­ти­ра ефе­к­ти­в­но­ст­та при из­пъл­не­ние на фун­к­ци­и­те на ин­с­пе­к­то­ри­те от БАБХ.     

DT

 

 

Коментарите са затворени.