Балчик, в предсмъртни гърчове Строен и презастроен

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

sybarqt-zavedeniqta-po-aleqta-v-balchik-21866

“Уни­що­жа­ва­не­то на бъл­гар­с­кия бряг в дей­с­т­вие.” (Emo Uzo) “ОТ ГО­ДИ­НИ АЛАР­МИ­РА­МЕ,НО КОЙ ДА НИ ЧУЕ! ПРО­С­ТО УНИ­ЩО­ЖИ­ХА РО­Д­НИЯ МИ ГРАД!” (Жа­нет Ро­д­ри­гес)

“Зловещо”

(chervenotikveniche)

“Ние, балчиклии, за съжаление, сме безсилни. Какво ли не опитахме, в съда, със стачки, но нищо. Просто единственото, което ни остана, е да чакаме да спрат да идват туристи и бизнесът им да умре и да продадат тези места на някого, на когото му пука за града така, че или да ги събори или да ги направи, поне, нещо по-добро.”

“Аз ми­с­ля, че ако в Бал­чик се на­п­ра­ви по­не един ко­леж и ня­кои от сгра­ди­те се да­рят за об­ще­жи­тия, то­га­ва гра­дът мо­же и да тръ­г­не на­го­ре, но в мо­мен­та про­с­то уми­ра. И все пак се на­дя­вам да се въз­ро­ди от пе­пел­та ня­кой ден.” (Razul Darkwood)

“Аб­со­лю­т­на гро­зо­тия! А, ми бе­ше ед­на от лю­би­ми­те мор­с­ки иви­ци. Ама ни­що …хо­те­ли, за­ве­де­ния, ра­но или къ­с­но вси­ч­ко плам­ва и го­ри.” (voratepp)

“За съ­жа­ле­ние ня­ма при­ро­да, кра­со­та- ве­че и тук!”

(kastrong manova)

“Направо…… без думи!”

(Мартин Миланов)

“Ще има да чакате тyристи… Жалко е това, в което се превръща БГ.” (Боян Добрев)

“Ко­ш­мар… сър­це­то ми е в Бал­чик, ка­к­то и то­ва на кра­ли­ца­та… от тол­ко­ва го­ди­ни ме бо­ли за без­с­то­пан­с­т­ви­е­то в то­зи град, но се­га на­п­ра­во кръв ка­пе. Къ­де са го­ди­ни­те, ко­га­то по кея има­ше са­мо две (две!) ри­бар­с­ки ка­пан­че­та, … ко­га­то „Ти­хи­ят кът”  бе­ше тих. Ап­ро­по, кол­ко е стил­на ре­зи­ден­ци­я­та на Та­то, как се впи­с­ва в ар­хи­те­к­тур­ния стил… Кол­ко­то до ту­ри­с­ти­те – със съ­п­ру­га ми ча­ка­ме края на се­п­тем­в­ри, за да по­чи­ва­ме там. Ка­к­ва ти “по­чи­в­ка” в се­зо­на……” (insightflow)

“И един при­мер за без­ха­бе­ри­е­то, сим­п­то­ма­ти­ч­но и за ця­ла­та уп­ра­ва на Бал­чик. Ве­д­нъж по­чи­ва­х­ме в Дво­ре­ца, но един ден ни из­го­ни­ха: “Съ­жа­ля­ва­ме, тря­б­ва да си тръ­г­не­те, по­не­же ня­ка­к­ви хо­ра от ме­ро­п­ри­я­тие са за­е­ли вси­ч­ко”. Пи­та­ме – ка­к­во ме­ро­п­ри­я­тие; ако тря­б­ва, ще на­е­мем съ­се­ден хо­тел… “Ами де да зна­ем”, ми от­го­ва­ря чи­но­в­ни­ч­ка. “Ту­ка вси­ч­ки ле­г­ла са за­е­ли ня­ка­к­ви.” Ня­ма пла­кат в са­мия Дво­рец, ни­що. А на връ­ща­не, из ця­ла Вар­на и Со­фия: “Све­то­вен му­зи­кал­но-по­е­ти­чен фе­с­ти­вал, за­по­вя­дай­те в Дво­ре­ца”. (insightflow)

„Ня­ка­къв го­лям, ску­чен чи­но­в­ник, с дре­б­на ду­ша на­д­зър­нал в чи­ний­ка­та на още по-го­ле­мия бо­га­таш и го хва­на­ло яд що ня­ма. Още по-го­ле­ми­ят бо­га­таш раз­к­ро­ил ху­ба­во пла­но­ве­те си, те­к­на­ли му ли­ги­те, па си ка­зал – ‘’Кат имам па­ри моа да имам си­ч­ко що са­кам…’’ и про­бу­тал не­що на си­вия чи­но­в­ник с дре­б­на ду­ша, кой­то с об­ле­к­че­ние го при­ел, в име­то на за­д­ни­ка си, и се по­д­пи­сал, къ­де­то тря­б­ва. Про­дал ба­щи­ни­я­та си и бъ­де­ще­то на де­ца и вну­ци. Ама ва­ж­но е, чи­ний­ка­та да е пъл­на .Я та­ка ду­мам, че е ста­на­ло….” (blalalita)

“Дай­те мал­ко по-по­зи­ти­в­но бре хо­ра … вие все ед­но ви­дя­х­те апо­ка­ли­п­си­са … (Сто­ян Ан­ге­лов) Ако дру­га­де са пра­ви­ли и пра­вят свин­щи­ни, не зна­чи, че тря­б­ва да се ра­д­ва­ме на те­зи в Бал­чик – що за ло­ги­ка?” – (chervenotikveniche).

То­ва са част от по­ре­д­ни­те про­чу­в­с­т­ве­ни ко­мен­та­ри в ин­тер­нет  за за­с­т­ро­я­ва­не­то на на­шия Бял град Бал­чик.

Оби­чан и пре­д­по­чи­тан, той гу­би все­ки ден от ес­те­с­т­ве­но­то си оча­ро­ва­ние и не­по­в­то­ри­ма при­ро­д­на кра­со­та. /Б.Т/

 

 

Коментарите са затворени.