Проект: “Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик”

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 11.02.2014 г. при­к­лю­чи из­пъл­не­ни­е­то на Про­ект „Ефе­к­ти­в­на и ефи­ка­с­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция в Об­щи­на Бал­чик”, фи­нан­си­ран по ОП „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет 2007-2013“ по До­го­вор за БФП № 12-11-50/11.10.2012 г. Стой­но­ст­та на До­го­во­ра е 157 340,85 лв., а про­дъл­жи­тел­но­ст­та – 16 ме­се­ца.

Целева група:

Слу­жи­те­ли на  об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик, ко­я­то е из­б­ра­на спря­мо ос­но­в­ни­те на­со­ки на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет”. Ос­но­в­ни­ят фо­кус в за­ло­же­ни­те в про­е­к­та це­ли и дей­но­с­ти е по­ви­ша­ва­не­то ка­па­ци­те­та на Об­щи­на Бал­чик чрез ор­га­ни­за­ци­он­но оп­ти­ми­зи­ра­не на стру­к­ту­ра­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на об­щи­на­та за по­с­ти­га­не на по-го­ля­ма ефе­к­ти­в­ност и из­бя­г­ва­не на ду­б­ли­ра­щи се фун­к­ции.

Основна цел:

Ор­га­ни­за­ци­он­но оп­ти­ми­зи­ра­не на стру­к­ту­ра­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на Об­щи­на Бал­чик за по­с­ти­га­не на по-го­ля­ма ефе­к­ти­в­ност и из­бя­г­ва­не на ду­б­ли­ра­щи се фун­к­ции.

Специфични цели:

1. Оп­ти­ми­зи­ра­не на стру­к­ту­ра­та на Об­щи­на Бал­чик въз ос­но­ва на при­ла­га­не­то на Един­на­та ме­то­до­ло­гия за фун­к­ци­о­на­лен ана­лиз и иден­ти­фи­ци­ра­не на про­б­лем­ни­те об­ла­с­ти;

2. По­до­б­ря­ва­не на ра­бо­т­ни­те про­це­си с цел по­ви­ша­ва­не ефе­к­ти­в­но­ст­та и ефи­ка­с­но­ст­та;

conf

3. Усъ­вър­шен­с­т­ва­не на въ­т­ре­ш­ни­те нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти, пра­ви­ла и ме­то­до­ло­гии, ка­к­то и по­ви­ша­ва­не ефе­к­ти­в­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те;

Във връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та бя­ха из­го­т­ве­ни сле­д­ни­те стра­те­ги­че­с­ки до­ку­мен­ти:

1. Из­го­т­вен фун­к­ци­о­на­лен ана­лиз, съ­дър­жащ пре­по­ръ­ки, план и ин­с­т­ру­мен­ти за на­б­лю­де­ние за по­до­б­ря­ва­не ре­ле­ван­т­но­с­та, ефи­ка­с­но­ст­та и ефе­к­ти­в­но­ст­та в ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на Об­щи­на Бал­чик;

2. Из­го­т­ве­на Стра­те­гия за ор­га­ни­за­ци­он­но раз­ви­тие на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на Oбщи­на Бал­чик;

3. Из­го­т­вен Ус­т­рой­с­т­вен пра­вил­ник на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик с от­ра­зе­ни пре­по­ръ­ки в ре­зул­тат на из­го­т­ве­ния фун­к­ци­о­на­лен ана­лиз;

4. Из­го­т­ве­на Стра­те­гия за уп­ра­в­ле­ние на ри­с­ка в об­щи­на Бал­чик;

5. Из­го­т­ве­ни Въ­т­ре­ш­ни пра­ви­ла за пла­ни­ра­не, въз­ла­га­не и мо­ни­то­ринг на об­ще­с­т­ве­ни­те по­ръ­ч­ки на Oбщи­на Бал­чик;

6. Из­го­т­ве­ни Пра­ви­ла и оди­т­на пъ­те­ка за уп­ра­в­ле­ние и кон­т­рол на про­це­ду­ри­те, до­ку­мен­ти­те и фи­нан­со­ви­те сре­д­с­т­ва по про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни от ЕС;

Чрез раз­ли­ч­ни­те ви­до­ве ме­ро­п­ри­я­тия и раз­ра­бо­те­ни до­ку­мен­ти по про­е­к­та, слу­жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик по­лу­чи­ха и ус­во­и­ха но­ви про­фе­си­о­нал­ни зна­ния, уме­ния, ком­пе­тен­т­но­с­ти и на­г­ла­си, ка­к­то за пра­к­ти­че­с­ка ра­бо­та по ино­ва­ти­в­ни ме­то­ди, та­ка и ли­ч­но­с­т­ни ком­пе­тен­т­но­с­ти. Из­ме­ри­ми­те по­ка­за­те­ли за трай­но въз­дей­с­т­вие вър­ху слу­жи­те­ли­те, ко­и­то ще да­дат от­ра­же­ние на по-къ­сен етап са: съ­к­ра­ща­ва­не на вре­ме­то за об­с­лу­ж­ва­не и ефе­к­ти­в­но вза­и­мо­дей­с­т­вие с гра­ж­да­ни­те и би­з­не­са, при­ла­га­не на ев­ро­пей­с­ки пра­к­ти­ки, по­до­б­рен пси­хо­к­ли­мат на ра­бо­та, ефе­к­ти­в­ност при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния, усъ­вър­шен­с­т­ва­ни ме­то­ди­ки за ра­бо­та и др.

То­зи до­ку­мент е съ­з­да­ден в рам­ки­те на про­ект „Ефе­к­ти­в­на и ефи­ка­с­на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та в Об­щи­на Бал­чик”, кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд. Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на до­ку­мен­та  се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та, че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и Уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган.

Коментарите са затворени.