Проект “Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Партньори по проекта:

* Водещ партньор (LP) – Община Текиргьол, Румъния;

* Партньор 2 (P2) – Държавен културен институт – Културен център “Двореца”, Балчик, България;

* Партньор 3 (P3) – Университет “Овидиус”, Факултет по селскостопански и природни науки, Констанца, Румъния;

* Партньор 4 (P4) – Община Балчик, България;

* Партньор 5 (P5) – СУ “Св. Климент Охридски”, Университетски ботанически градини, България.

Софийски университет “Св. Климент Охридски” Университетски ботанически градини – УБГ Балчик

P2180001

Основна задача:

* Уни­вер­си­те­т­с­ки бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни по­д­дър­жат ко­ле­к­ции от жи­ви ра­с­те­ния за ну­ж­ди­те на ек­с­пе­ри­мен­тал­ни­те бо­та­ни­че­с­ки из­с­ле­д­ва­ния,  ес­те­с­т­ве­но­на­у­ч­но­то и при­ро­до­за­щи­т­но­то об­ра­зо­ва­ние и въз­пи­та­ние, раз­ши­ря­ват  и раз­про­с­т­ра­ня­ват по­з­на­ни­я­та за ра­с­ти­тел­но­то цар­с­т­во и про­ве­ж­дат ме­ро­п­ри­я­тия по опа­з­ва­не еx situ на ре­д­ки и за­с­т­ра­ше­ни ра­с­ти­тел­ни ви­до­ве.

На­у­ч­но-об­ра­зо­ва­тел­на и кул­тур­на ми­сия:

* Ор­га­ни­зи­рат обу­че­ния за де­ца, зе­ле­ни учи­ли­ща, из­ло­ж­би;

* Уча­с­т­ват в ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на еко­ло­ги­ч­ни съ­би­тия, ини­ци­а­ти­ви на при­ро­до­за­щи­т­ни ор­га­ни­за­ции и сту­ден­т­с­ки пра­к­ти­ки;

* Про­ве­ж­дат  на­у­ч­ни из­с­ле­д­ва­ния, на­б­лю­де­ния и ме­ро­п­ри­я­тия по съ­х­ра­ня­ва­не на био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то;

* Уча­с­т­ват със сво­и­те ко­ле­к­ции в об­ме­на на се­ме­на с бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни от цял свят ка­то еже­го­д­но пу­б­ли­ку­ват своя Index Seminum;

* Ор­га­ни­зи­рат и про­ве­ж­дат из­ло­ж­би, фе­с­ти­ва­ли, пра­з­ни­ч­ни съ­би­тия и др.

* Бо­та­ни­че­с­ки­те гра­ди­ни са пре­д­по­чи­та­ни до­ма­ки­ни за про­ве­ж­да­не на кул­тур­ни и офи­ци­ал­ни ме­ро­п­ри­я­тия на мно­го дру­ги ин­с­ти­ту­ции.

В пе­ри­о­да 2006 – 2008 г. Уни­вер­си­те­т­с­ки бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни уча­с­т­вах ка­то пар­т­ньор в ин­те­ре­сен про­ект, фи­нан­си­ран от ЕС, чи­я­то цел бе­ше да се раз­ра­бо­тят уче­б­ни мо­ду­ли, фо­ку­си­ра­ни вър­ху зна­чи­ми те­ми, свър­за­ни с ра­с­ти­тел­ния свят – от ро­ля­та на ра­с­те­ни­я­та за съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на жи­во­та на Зе­мя­та, през опа­з­ва­не на ре­д­ки и за­с­т­ра­ше­ни ви­до­ве, мя­с­то­то на ра­с­те­ни­я­та на тра­пе­за­та ни, ка­к­то и вза­и­мо­в­ръ­з­ка­та ме­ж­ду ра­с­ти­тел­но­то цар­с­т­во и чо­ве­ка, за­па­зе­ни в тра­ди­ци­и­те и оби­ча­и­те.

Про­е­к­тът INQUIRE  це­ли да въз­ро­ди от­к­ри­ва­тел­с­ко­то уче­не в ця­ла Ев­ро­па. Про­ве­ж­дан от бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни в 11 стра­ни, про­е­к­тът INQUIRE по­ка­з­ва как от­к­ри­ва­тел­с­ко­то уче­не мо­же да вдъ­х­но­ви уче­ни­ци­те да изу­ча­ват на­у­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни и да спо­мо­г­не за ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми­те, свър­за­ни с опа­з­ва­не­то на био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то и из­ме­не­ни­е­то на кли­ма­та.

Университетски Ботанически Градини са:

* член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI),

* член на Ев­ро­пей­с­кия кон­сор­ци­ум на Бо­та­ни­че­с­ки­те гра­ди­ни, член на Об­ра­зо­ва­тел­на­та мре­жа за еко­ло­ги­ч­но об­ра­зо­ва­ние в Бо­та­ни­че­с­ки­те гра­ди­ни (EBGEN);

УБГ-Бал­чик е ре­ги­с­т­ри­ра­на ка­то Спа­си­те­лен цен­тър за Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия по Ва­шин­г­тон­с­ка­та Кон­вен­ция по ме­ж­ду­на­ро­д­на тър­го­вия със за­с­т­ра­ше­ни ви­до­ве от ди­ва­та фа­у­на и фло­ра (CITES);

* член на Сдру­же­ни­е­то „Бъл­гар­с­ки на­ци­о­на­лен ко­ми­тет на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния съ­вет за па­ме­т­ни­ци­те на кул­ту­ра­та и за­бе­ле­жи­тел­ни­те ме­с­та” (ICOMOS – Бъл­га­рия).

* член на Асо­ци­а­ци­я­та на про­из­во­ди­те­ли­те на де­ко­ра­ти­в­ни ра­с­те­ния в Бъл­га­рия (АПДРБ).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА за Университетски Ботанически Градини (Партньор 5):

* Да мо­дер­ни­зи­ра и раз­ши­ри Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на в Бал­чик ка­то при­ро­д­на и ту­ри­с­ти­че­с­ка ат­ра­к­ция,  ка­то по то­зи на­чин от­го­во­ри на гла­в­ни­те тен­ден­ции в ту­ри­з­ма за раз­ви­тие и раз­но­о­б­ра­зя­ва­не на при­ро­д­ни­те и ис­то­ри­че­с­ки обе­к­ти.

* Да сти­му­ли­ра об­щи сре­д­но­с­ро­ч­ни и дъл­го­с­ро­ч­ни тран­с­г­ра­ни­ч­ни стра­те­гии и ини­ци­а­ти­ви  в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма.

* Да съ­з­да­де ин­тер­ди­с­ци­п­ли­нар­ни пла­т­фор­ми за пре­д­с­та­вя­не на тран­с­г­ра­ни­ч­но­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ка­то на­со­чи вни­ма­ни­е­то на ака­де­ми­ч­ни­те сре­ди и об­ще­с­т­ве­но­ст­та към бо­та­ни­че­с­ки­те гра­ди­ни, за­щи­та­та на ра­с­те­ни­я­та и фа­к­то­ри­те на окол­на­та сре­да, ока­з­ва­щи вли­я­ние на при­ро­д­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции.

* Да по­пу­ля­ри­зи­ра но­во­съ­з­да­де­ни­те в рам­ки­те на про­е­к­та ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции на на­ци­о­нал­ния и ме­ж­ду­на­ро­ден па­зар чрез съ­з­да­ва­не на но­ви ин­с­т­ру­мен­ти и ин­фор­ма­ци­он­ни ре­сур­си за кул­ту­рен и при­ро­ден ту­ри­зъм.

Конкретни цели:

* Из­г­ра­ж­да­не на фер­ма за ком­по­с­ти­ра­не;

* Про­е­к­ти­ра­не и из­г­ра­ж­да­не на на­по­и­тел­на си­с­те­ма;

* Про­е­к­ти­ра­не и из­г­ра­ж­да­не на Но­ва гра­ди­на;

* Про­е­к­ти­ра­не и из­г­ра­ж­да­не на Ви­ся­ща гра­ди­на;

* Про­е­к­ти­ра­не и из­г­ра­ж­да­не на оран­же­рия (150 кв. м);

* До­вър­ш­ва­не на ка­на­ли­за­ция;

* Обу­че­ние на пер­со­на­ла;

* Раз­к­ри­ва­не на 6 но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та.

Об­щия бю­джет на Пар­т­ньор 5 е  448 323,68 ев­ро, от ко­и­то 84,82 % – от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие (ERDF), 13,00 % – на­ци­о­нал­но ко­фи­нан­си­ра­не и 2,18 % – со­б­с­т­вен при­нос на пар­т­ньо­ра.

Разпределение на бюджета:

* Из­г­ра­ж­да­не на фер­ма за ком­по­с­ти­ра­не – 57 340  €

* Из­г­ра­ж­да­не на на­по­и­тел­на си­с­те­ма – 21 120 €

* Изграждане на Нова градина – 248 765  €

* Из­г­ра­ж­да­не на Ви­ся­ща гра­ди­на – 34 733  €

* Из­г­ра­ж­да­не на Оран­же­рия – 28 600 €

* Ка­на­ли­за­ци­он­на си­с­те­ма – 5544 €

Оча­к­ва­ни ре­зул­та­ти и ус­той­чи­вост

на про­е­к­та:

* Сти­му­ли­ра­не на ус­той­чи­во­то со­ци­ал­но и ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие на ре­ги­о­на.

* Удъл­жа­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон, раз­ши­ря­ва­не и раз­но­о­б­ра­зя­ва­не на пре­д­ла­га­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции.

* Раз­но­о­б­ра­зя­ва­не и до­пъл­ва­не на дей­но­с­ти­те на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на.

* По­до­б­ря­ва­не на еко­ло­ги­ч­ни­те ус­ло­вия и ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та.

* Раз­ши­ря­ва­не на въз­мо­ж­но­с­ти­те за пре­д­с­та­вя­не и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на – Бал­чик и пре­в­ръ­ща­не­то  в още по-ат­ра­к­ти­вен и по­се­ща­ван ту­ри­с­ти­че­с­ки обект.

* Със своя ек­с­пер­тен ка­па­ци­тет УБГ ще кон­сул­ти­рат и съ­дей­с­т­ват при раз­ви­ти­е­то на но­во­съ­з­да­де­на­та Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на в Те­кир­гьол и ще по­д­по­мо­г­нат по­д­го­то­в­ка­та за при­е­ма­не­то за член на BGCI – подчерта Вера Демире-ва – Главен специалист Образование и туризъм към УБГ-Балчик, имай-ки предвид и ландш. инж. Стилиян Борисов, Христо Вълчев – биолог и Петя Георгиева – спец. по озеленяването.

as

Коментарите са затворени.