Балчишките тенисисти – ветерани

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

61

Два­ма­та на­ши ве­те­ра­ни – Бо­рис Чер­вен­ков и Кра­си­мир Ми­хай­лов уча­с­т­ва­ха в по­ре­д­ния от­к­рит тур­нир по те­нис на ма­са в за­ла № 20 на Вар­нен­с­кия дво­рец на спор­та на 16 фе­в­ру­а­ри 2014 г.

Те се кла­си­ра­ха пър­ви в сво­и­те гру­пи и про­дъл­жи­ха във фи­нал­на­та ше­с­ти­ца. Ус­пех за Кр. Ми­хай­лов и не­го­ва­та до­б­ра фор­ма е, че до­с­ти­г­на до фи­на­ла без за­гу­ба.

На­к­рая се сре­щ­на с дру­гия бал­чи­ш­ки те­ни­сист Б. Чер­вен­ков. С 3:1 гей­ма по­бе­ди по-ру­ти­ни­ра­ни­ят съ­с­те­за­тел Б.Чер­вен­ков. Два­ма­та бал­чи­к­лии бя­ха на­г­ра­де­ни за пър­ви­те две ме­с­та.

/Б.Т./ 

270711kkkkzzzz

Коментарите са затворени.