Нови очаквания и нови надежди

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P1030858

На 10.02.2014 го­ди­на от 19:00 ча­са в мал­ка­та за­ла на чи­та­ли­ще “ Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”  гр. Бал­чик се про­ве­де от­че­т­но съ­б­ра­ние за дей­но­ст­та на ФК “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик за из­ми­на­ли­те две го­ди­ни  2012 г. и 2013 г., чий­то дне­вен ред бе от две то­ч­ки:

1. От­чет за дей­но­ст­та на ФК “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик за 2012 г. и 2013 г.

2. Разни.

По пър­ва то­ч­ка пре­д­се­да­те­лят на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на клу­ба, г-н Ата­нас Ата­на­сов,  за­по­з­на при­съ­с­т­ва­щи­те в за­ла­та с на­п­ра­ве­ни­те раз­хо­ди през из­те­к­ли­те две бю­дже­т­ни го­ди­ни. В ин­фор­ма­ци­я­та бе по­д­чер­та­но, че из­ця­ло из­д­ръ­ж­ка­та на фу­т­бол­ния клуб се осъ­ще­с­т­вя­ва със сре­д­с­т­ва от бю­дже­та на об­щи­на Бал­чик, ка­то ос­но­в­но се по­к­ри­ват раз­хо­ди за оси­гу­ро­в­ки, пре­мии, за­п­ла­ти, пъ­т­ни раз­хо­ди, ка­к­то и раз­хо­ди за ох­ра­на, пра­не на еки­пи­те и хо­но­ра­ри на тре­ньо­ри­те. Ос­но­в­но вни­ма­ние се обър­на на об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че и през две­те го­ди­ни, фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние на клу­ба е не­за­ви­д­но, т.к. и през две­те го­ди­ни са гла­су­ва­ни по 200 000 ле­ва за из­д­ръ­ж­ка­та на ФК от Об­щин­с­ки съ­вет  гр. Бал­чик, но в дей­с­т­ви­тел­ност са при­ве­де­ни в ка­са­та на клу­ба 163 000 ле­ва през 2012 г. и 120 000 ле­ва през 2013 г.. По­ра­ди та­зи при­чи­на за­дъл­же­ни­я­та на клу­ба към дне­ш­на да­та са 92 000 лв. То­ва не­съ­о­т­ве­т­с­т­вие ме­ж­ду гла­су­ва­ни­те сре­д­с­т­ва от Об­щин­с­кия съ­вет и по­лу­че­ни­те сре­д­с­т­ва в клу­ба во­ди и до на­пре­же­ние и не­до­ве­рие ме­ж­ду тре­ньо­ри и фу­т­бо­ли­с­ти и ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клу­ба, тъй ка­то се ос­та­ва с впе­ча­т­ле­ни­е­то, че в дей­с­т­ви­тел­ност ня­къ­де се гу­бят фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва, а ис­ти­на­та е, че ня­ма до­с­та­тъ­ч­на ин­фор­ма­ция за фа­к­ти­че­с­ко­то фи­нан­со­во  съ­с­то­я­ние на клу­ба.

Все пак на фо­на на пре­до­с­та­ве­на­та не до­там све­т­ла кар­ти­на за из­ми­на­ли­те две го­ди­ни, све­тъл лъч на на­де­ж­да вне­се из­ка­з­ва­не­то на чле­на на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет, г-н Иве­лин Ата­на­сов, кой­то из­ра­зи оча­к­ва­ни­я­та на кме­т­с­кия екип, че през та­зи го­ди­на е го­ля­ма ве­ро­я­т­но­ст­та да се за­вър­ши стро­и­тел­с­т­во­то на ста­ди­о­на, и не е да­ле­че де­нят, през кой­то да чу­ем съ­дий­с­ки­те свир­ки да го ог­ла­ся­ват в офи­ци­ал­ни ма­чо­ве на се­ве­ро­и­з­то­ч­на­та “ В” фу­т­бол­на гру­па, а за­що не то­ва да се слу­чи още през ме­сец май 2014 го­ди­на.

Обър­на се вни­ма­ние и на фа­к­та, че през из­ми­на­ла­та го­ди­на фу­т­бол­ния клуб ня­ма пре­д­с­та­ви­те­лен от­бор при юно­ши­те стар­ша въз­раст, а то­ва во­ди не­ми­ну­е­мо до по­пъл­ва­не на съ­с­та­ва на мъ­ж­кия от­бор от фу­т­бо­ли­с­ти от Вар­на и До­б­рич, с ко­е­то се уве­ли­ча­ват раз­хо­ди­те за тран­с­порт на фу­т­бо­ли­с­ти­те от спо­ме­на­ти­те по  го­ре два гра­да.

Въ­п­ре­ки же­ла­ни­е­то на тре­ньор­с­кия екип да по­пъл­ват съ­с­та­ва на мъ­ж­кия от­бор от ме­с­т­ни ка­д­ри, в из­ка­з­ва­не­то си стар­ши тре­ньо­ра на мъ­ж­кия от­бор  То­ни Зла­т­ков, из­ра­зи ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то си от по­ве­де­ни­е­то на част от фу­т­бо­ли­с­ти­те от ме­с­т­на­та шко­ла, че ко­га­то клу­бът е в не­за­ви­д­но фи­нан­со­во съ­с­то­я­ние, те из­бя­г­ват да взе­мат уча­с­тие във фу­т­бол­ни­те дву­бои на от­бо­ра при го­с­ту­ва­не. Ли­п­с­ват им та­ка ну­ж­ни­те ка­че­с­т­ва на от­го­вор­ност и ме­с­тен па­т­ри­о­ти­зъм, за да за­щи­тят с до­с­тойн­с­т­во име­то на клу­ба. Той спо­ме­на, че за пре­д­с­то­я­щия фу­т­бо­лен се­зон ве­че пре­д­с­тои по­д­го­то­в­ка­та на от­бо­ра, ка­то се пре­д­ви­ж­дат и 5  6 кон­т­ро­ли. Оча­к­ват се две  три но­ви по­пъл­не­ния в от­бо­ра.

По­с­та­вен бе и въ­п­ро­са за по­д­си­гу­ря­ва­не на фур­гон или из­г­ра­ж­да­не­то на съ­б­ле­кал­ни от ле­ки по­с­та­вя­е­ми кон­с­т­ру­к­ции на тре­ни­ро­въ­ч­но­то иг­ри­ще за оси­гу­ря­ва­не на по  до­б­ри ус­ло­вия при про­ве­ж­да­не на тре­ни­ро­въ­ч­ни­те за­ни­ма­ния при юно­ши­те и де­ца­та .

През на­с­то­я­ща­та го­ди­на за ди­ре­к­тор на ДЮШ е на­з­на­чен г-н Емил То­до­ров, бивш иг­рач на ФК “ Ле­в­с­ки” и дру­ги от­бо­ри от “А” и “ Б”  фу­т­бол­ни гру­пи, ка­то за по­с­ле­д­но иг­ра в от­бо­ра на ФК “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик  при уча­с­ти­е­то му в “ Б” фу­т­бол­на  гру­па. На­з­на­чен е съ­що и г  н Ве­не­лин Ни­ко­лов, ка­то тре­ньор на вра­та­ри­те.

Да по­же­ла­ем ус­пех на вси­ч­ки от­бо­ри на ФК “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не в съ­о­т­ве­т­ни­те гру­пи.

Павлин ПАВЛОВ

 

Коментарите са затворени.