ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Dec 7th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ – РИСКОВЕИ ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД/СОЛАРНИ, ВЯТЪРНИ И ГЕОТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,
И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ/

Място: СОФИЯ, Учебен Център ГУСВ – бул. Цар Борис III, 54, ет.4
Време: 24-25-26 NOEMVRI 2010г.
/СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/
Ле­к­то­ри: Ми­ле­на Яну­зо­ва – юрист, кон­сул­тант и ек­с­перт по ВЕИ  В.Kутинчeв –  Ди­ре­к­ция “При­съ­е­ди­ня­ва­не” в ДКЕВР
Елеонора Негулова – председател на УС на НСУП, НСМСБ
Атанас Станков – управител на консултантска фирма “ ВЕИ ИЕЕ”
Ернесто Стефанов – директор на “Парадайз Електрик Консулт”
Мария Йост – директор на “ Екосист” ООД
Дора Томова, Петър Петров – “ПроЕкоЕнергия” АД
Целта на семинара е:
Представяне на възможностите за изграждане на слънчеви, вятърни и геотермални електростанции, на базата на фотоволтаични клетки, вятърни турбини и геотермални инсталации.

Предоставяне на информация за себестойността, дотациите и продажната цена на електроенергията добита от слънчеви централи. Финансиране на слънчевите станции с инструментите на Оперативните Програми по Европейските Структурни Фондове. Публично-частни партньорства.
Семинарът е ориентиран за неспециалисти в областта на инженерните, юридически и регулаторни аспекти на проектите с използване на ВЕИ, но отговорни за оценка на рисковете при разработване на тези проекти и вземане на крайното решение, включително и издаване на Term sheets на кандидатите за финансиране.Семинарът е подходящ и за мениджъри с интереси в областта надобива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така
за служители на общинската администрация, социалната и здравната сфера.

Коментарите са затворени.