Двореца и Ботаническата градина работят заедно по проект “Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ос­но­в­ни­те це­ли на про­е­к­та са съ­з­да­ва­не, мо­дер­ни­зи­ра­не и раз­ши­ря­ва­не на при­ро­д­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции в ру­мън­с­кия град Те­кир­гьол и Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс “Дво­ре­ца” – Бал­чик чрез раз­ви­тие на при­ро­д­ни и ис­то­ри­че­с­ки за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти, сти­му­ли­ра­не на об­щи тран­с­г­ра­ни­ч­ни ини­ци­а­ти­ви и стра­те­гии за по­с­ти­га­не на дъл­го­с­ро­ч­ни ре­зул­та­ти от про­е­к­та.

По­пу­ля­ри­зи­ра­не на но­ви­те ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции, съ­з­да­де­ни от про­е­к­та в два­та край­б­ре­ж­ни ра­йо­ни на Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия на вън­ш­ния и въ­т­ре­ш­ния па­зар и ту­ри­зъм, свър­за­ни чрез съ­з­да­ва­не­то на но­ви ин­с­т­ру­мен­ти и ин­фор­ма­ци­он­ни ре­сур­си за кул­ту­рен и при­ро­ден ту­ри­зъм.

Спе­ци­фи­ч­на цел на про­е­к­та е съ­з­да­ва­не и про­мо­ти­ра­не на кул­тур­ни съ­би­тия чрез кул­ту­рен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър и арт-га­ле­рия.

По­д­хо­дя­щи ус­ло­вия за по­д­на­ся­не на ин­фор­ма­ция за тра­ди­ци­он­ни съ­би­тия с ме­ж­ду­на­ро­ден, на­ци­о­на­лен и ре­ги­о­на­лен ха­ра­к­тер.

Це­ле­ви гру­пи в рам­ки­те на про­е­к­та:

– Над 250 хи­ля­ди го­с­ти и ту­ри­с­ти, по­се­ща­ва­щи Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ко­вия ком­п­лекс “Дво­ре­ца”;

– Жителите на Община Балчик – 22 638 души;

– Ор­га­ни­за­ции, фир­ми, ин­с­ти­ту­ции и те­х­ни­те слу­жи­те­ли;

– Дър­жа­в­ни, об­щин­с­ки и не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции;

– Бран­шо­ви сдру­же­ния, свър­за­ни с кул­ту­ра (ви­зу­ал­но и сце­ни­ч­но из­ку­с­т­во, ис­то­рия и на­у­ка);

– Ученици, студенти и академични структури.

ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРОЕКТА:

* Про­мо­ци­о­на­лен тур за опо­з­на­ва­не на Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ко­вия ком­п­лекс “Дво­ре­ца” гр. Бал­чик;

* Ди­ре­к­т­на ими­джо­ва ре­к­ла­ма в сре­д­с­т­ва­та за ма­со­во ос­ве­до­мя­ва­не и еле­к­т­рон­ни сай­то­ве, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ка­та­ло­зи и из­да­ния.

* Дей­но­с­ти по ин­фор­ма­ция, пу­б­ли­ч­ност и ви­зу­а­ли­за­ция;

* Ор­га­ни­за­ция за про­ве­ж­да­не­то на про­це­ду­ри за въз­ла­га­не на об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки про­ве­ж­да­не на тръ­ж­ни про­це­ду­ри;

* Стар­ти­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, с цел по­пу­ля­ри­зи­ра­не сред ту­ри­с­ти­те на ин­фор­ма­ция за ре­ги­о­на;

* Раз­ра­бо­т­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма, на­со­че­на към ту­ри­с­ти­те;

* Ре­с­та­в­ра­ция и мо­дер­ни­зи­ра­не чрез спе­ци­фи­ч­но ос­ве­т­ле­ние и те­х­ни­че­с­ко обо­ру­д­ва­не на га­ле­рии “Ти­хо­то гне­з­до” и “Ту­не­ла”.

Пре­д­мет на на­с­то­я­щия про­ект са част от по­ме­ще­ни­я­та в две сгра­ди

* Ор­га­ни­зи­ра­не на про­це­ду­ри за въз­ла­га­не на об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки за съ­з­да­ва­не на Кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър и Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия.

* Пре­д­ви­де­ни са да се из­вър­шат ре­мон­т­ни и мон­та­ж­ни дей­но­с­ти на по­ме­ще­ни­я­та, в ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни ек­с­по­зи­ци­он­ни съ­о­ръ­же­ния.

* Из­г­ра­ж­да­не на ко­му­ни­ка­ци­он­на мре­жа с ин­тер­нет до­с­тъп.

* До­с­та­в­ка и обо­ру­д­ва­не с еле­к­т­рон­на и ком­пю­тър­на те­х­ни­ка.

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР

За съ­з­да­ва­не­то и ор­га­ни­зи­ра­не­то на Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър в Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс “Дво­ре­ца” ще бъ­дат до­с­та­ве­ни не­об­хо­ди­ми­те те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и кон­су­ма­ти­ви.

Ще бъ­дат мон­ти­ра­ни ин­те­ра­к­ти­в­ни ин­фор­ма­ци­он­ни та­б­ла със съ­о­т­ве­т­ния спе­ци­а­ли­зи­ран со­ф­ту­ер, по­да­ва­щи не­об­хо­ди­ма­та ин­фор­ма­ция на го­с­ти­те и ту­ри­с­ти­те на ком­п­ле­к­са.

ХУДОЖЕСТВЕНА  ГАЛЕРИЯ

За из­г­ра­ж­да­не­то на ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия във ви­ла “ Ти­хо­то гне­з­до” е пре­д­ви­де­но въ­ве­ж­да­не на но­ва фор­ма за ек­с­по­ни­ра­не и ин­тер­п­ре­та­ция на ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния, ек­с­по­зи­ци­он­ни сбир­ки и обо­со­бя­ва­не­то на фон­до­х­ра­ни­ли­ще.

– ефе­к­т­но ос­ве­т­ле­ние на за­ли­те и при­ле­жа­щи­те пло­щи;

– ремонт на залите;

– обо­га­тя­ва­не на ек­с­по­зи­ци­он­на­та сбир­ка в за­ла­та;

– витрини, стативи и постаменти;

– кон­сул­тан­т­с­ка по­мощ

ОЧАКВАНИ    РЕЗУЛАТИ

Ре­кон­с­т­ру­и­ра­ни/ ре­мон­ти­ра­ни/ об­но­ве­ни и об­за­ве­де­ни по­ме­ще­ния арт га­ле­рия и ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър;

Общ брой по­се­ти­те­ли, го­с­ти , ту­ри­с­ти, уче­ни­ци, сту­ден­ти, уча­с­т­ни­ци в ме­ж­ду­на­ро­д­ни и на­ци­о­нал­ни фо­ру­ми, фе­с­ти­ва­ли, пле­не­ри, кон­цер­ти ще се въз­по­л­з­ват от по­до­б­ре­ни­я­та в но­ви­те за­ли, 300 000 (сре­д­но­го­ди­ш­но);

Но­во­то съ­в­ре­мен­но обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не, съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та, га­ран­ти­ра­щи ка­че­с­т­во­то на кул­тур­ния про­дукт, кул­тур­но пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во и кул­тур­на ин­ду­с­т­рия (раз­но­о­б­ра­зие на ек­с­по­на­ти, по­ви­ша­ва­не­то и пре­д­ла­га­не­то на му­зей­ния па­зар, съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то с ар­ти­с­ти) по­д­дър­жа, раз­ви­ва, лан­си­ра и пре­д­с­та­вя спе­ци­фи­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра и уни­кал­ния об­раз на Дво­ре­ца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Още в съ­з­да­ва­не­то на Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца” е за­ло­же­но ед­но про­с­ти­ч­ко по­с­ла­ние за то­ле­ран­т­ност ме­ж­ду хо­ра­та, об­мен ме­ж­ду кул­ту­ри­те и по­з­на­ва­не тра­ди­ци­и­те на раз­ли­ч­ни­те от нас.

Ис­то­ри­че­с­ка­та за­бе­ле­жи­тел­ност и про­е­к­тът, свър­зан с Дво­ре­ца, обе­ди­ня­ват уси­ли­я­та на вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни от опа­з­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на гру­по­вия па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та и гра­дин­с­ко-пар­ко­во­то из­ку­с­т­во с на­ци­о­нал­но зна­че­ние “Дво­ре­ца” – Бал­чик.

Коментарите са затворени.