От 1 март започва плащането на данъци за имоти и превозни средства

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

oscar2

Об­щи­на Бал­чик  Ви уве­до­мя­ва, че :

1.  От  01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. те­че сро­кът, в кой­то се :

пла­ща пър­ва вно­с­ка за да­нък вър­ху не­д­ви­жи­ми­те имо­ти /ДНИ/, та­к­са за би­то­ви от­па­дъ­ци /ТБО/ и да­нък вър­ху пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва /ДПС/ за 2014 г.

2.  От  01 март 2014 г. до 30 ап­рил 2014 из­ти­ча сро­кът за :

•пла­ща­не на за­дъл­же­ни­я­та за да­нък вър­ху не­д­ви­жи­ми­те имо­ти, та­к­са би­то­ви от­па­дъ­ци и да­нък вър­ху пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва за ця­ла­та 2014г. с 5 на сто от­с­тъ­п­ка.

За­дъл­же­ни­я­та се из­пъл­ня­ват до­б­ро­вол­но в за­ко­но­у­с­та­но­ве­ни­те сро­ко­ве чрез пла­ща­не:

ка­со­во – на ка­са­та на от­дел „Об­щин­с­ка да­нъ­ч­на слу­ж­ба” към Об­щи­на Бал­чик на ад­рес: пл. „ 21 Се­п­тем­в­ри ” № 6, етаж 2 с ра­бо­т­но вре­ме 8.00 до 16.30 ча­са;

пос тер­ми­нал – на ка­са­та на от­дел „ Об­щин­с­ка да­нъ­ч­на слу­ж­ба” към Об­щи­на Бал­чик на ад­рес: пл. „21 Се­п­тем­в­ри” № 6, етаж 2 с ра­бо­т­но вре­ме 8.00 до 16.30 ча­са;

без­ка­со­во – с по­щен­с­ки за­пис или с пла­те­ж­но на­ре­ж­да­не /вно­с­на бе­ле­ж­ка/ чрез бан­ка по:

IВАN сме­т­ка – BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

бан­ков код – UNCR BGSF

“Уникредит Булбанк”  АД; код за вид пла­ща­не – да­нък вър­ху не­д­ви­жи­ми­те имо­ти – 44 21 00

код за вид пла­ща­не – та­к­са за би­то­ви от­па­дъ­ци –

44 24 00

код за вид пла­ща­не – да­нък вър­ху пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва – 44 23 00

код за вид плащане – патентен данък – 44 14 00

3.Сро­ко­ве­те за пла­ща­не на па­тен­тен да­нък за 2014 г.са :

I вно­с­ка – 31 яну­а­ри 2014г.,  II вно­с­ка – 30 ап­рил 2014г., III вно­с­ка – 31 юли 2014г., IV вно­с­ка – 31 ок­том­в­ри 2014г.

Уве­до­мя­ва­ме вси­ч­ки со­б­с­т­ве­ни­ци на пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва, че във връ­з­ка с про­мя­на на ЗМДТ от 01.01.2014г. ще по­л­з­ват сле­д­ни­те об­ле­к­че­ния:

За пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва с мо­щ­ност на дви­га­те­ля до 74 кw вклю­чи­тел­но, сна­б­де­ни с дей­с­т­ва­щи ка­та­ли­за­тор­ни ус­т­рой­с­т­ва и не­съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни­те ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″, „Ев­ро 5″, „Ев­ро6″ и „ЕЕV”, оп­ре­де­ле­ни­ят по чл. 55 да­нък за съ­о­т­ве­т­на­та го­ди­на се за­п­ла­ща с на­ма­ле­ние 40 на сто.

За пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва с мо­щ­ност на дви­га­те­ля до 74 кw вклю­чи­тел­но и съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″ да­нъ­кът се за­п­ла­ща с 50 на сто на­ма­ле­ние,  а за съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи­те на „Ев­ро 5″, „Ев­ро 6″ – с 60 на сто на­ма­ле­ние, от оп­ре­де­ле­ния по чл. 55, ал. 1 и 3 да­нък.

За ав­то­бу­си­те, то­вар­ни­те ав­то­мо­би­ли, вле­ка­чи­те за ре­мар­ке и се­д­ло­ви­те вле­ка­чи с дви­га­те­ли, съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″, да­нъ­кът се за­п­ла­ща с 40 на сто на­ма­ле­ние, а за съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи­те на „Ев­ро 5″, „Ев­ро 6″ и „ЕЕV”- с 50 на сто на­ма­ле­ние, от оп­ре­де­ле­ния по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 да­нък.

Еко­ло­ги­ч­ни­те ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″, „Ев­ро 5″, „Ев­ро

6″ и „ЕЕV” се удо­с­то­ве­ря­ват чрез пре­до­с­та­вя­не на до­ку­мент, от кой­то е ви­д­но съ­о­т­ве­т­с­т­ви­е­то на пре­во­з­но­то сре­д­с­т­во с оп­ре­де­ле­на­та от про­из­во­ди­те­ля еко­ло­ги­ч­на ка­те­го­рия.

 

Коментарите са затворени.