Ту­з­ла­та за­по­ч­ва ле­че­ние от 17 фе­в­ру­а­ри та­зи го­ди­на

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

12

“СПЕ­ЦИ­А­ЛИ­ЗИ­РА­НА БОЛ­НИ­ЦА

ЗА РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ ТУ­З­ЛА­ТА”

ЕО­ОД  гр. БАЛ­ЧИК; МЕ­С­Т­НОСТ “ТУ­З­ЛА­ТА” Те­ле­фо­ни: 0579/7 28 82; 0579/7 23 48 Мо­би­лен: 0882 52 83 20 e-mail: tuzlata@abv.bg

От две го­ди­ни го­во­рим за “Ту­з­ла­та” още през зи­ма­та, ко­га­то за­по­ч­ва ак­ти­в­но ле­че­ние на па­ци­ен­ти с ту­з­лен­с­ка кал. Пре­ди “Ту­з­ла­та” зи­му­ва­ше дъл­ги ме­се­ци. Се­га над 30 ду­ши са за­пи­са­ни ве­че за зим­но ле­че­ние  в “Ту­з­ла­та”, ко­е­то ще за­по­ч­не на 17 фе­в­ру­а­ри, ос­та­на­ли са са­мо 5 ме­с­та – съ­о­б­щи д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва от До­б­рич, уп­ра­ви­тел на Ре­ха­би­ли­та­ци­он­на­та бол­ни­ца. От ми­на­ла­та го­ди­на ам­би­ци­о­з­на­та до­б­ри­ч­лий­ка на­п­ра­ви твър­де мно­го, за да за­ра­бо­ти Ту­з­ла­та с па­ци­ен­ти от 4 март и да за­т­во­ри чак на 9 де­кем­в­ри. Д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва оп­ре­де­ли цел­та на бол­ни­ч­но­то за­ве­де­ние – да пре­о­до­лее се­зон­но­ст­та и да ста­не це­ло­го­ди­ш­но. Има и но­ва ме­ди­цин­с­ка те­х­ни­ка –  за фо­то­те­ра­пия на ек­зе­ми, ин­ф­ра­ред лам­па за ста­в­ни за­бо­ля­ва­ния, апа­рат за ма­г­ни­то­те­ра­пия и ком­би­ни­ран еле­к­т­ро­те­ра­пе­в­ти­чен апа­рат. Че­ти­ри стаи са ре­но­ви­ра­ни, ко­и­то ще бъ­дат пре­д­ло­же­ни за до­го­вор с На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут. Об­но­ве­ни­те по­ме­ще­ния за на­с­та­ня­ва­не на па­ци­ен­ти са 20, оби­к­но­ве­ни­те са 16, във вся­ка стая има ка­бел­на те­ле­ви­зия. Об­щи­ят ка­па­ци­тет е от 60 до 90 ле­г­ла ма­к­си­мум през ля­то­то. В ця­ла­та бол­ни­ца е сме­не­на до­г­ра­ма­та, по­с­та­ве­на е изо­ла­ция на вън­ш­ни­те сте­ни и е на­п­ра­ве­но ук­ре­п­ва­не на те­ра­си­те. Фи­нан­си­ра­не­то е со­б­с­т­ве­но, плюс пре­ве­де­ни­те в края на 2012 го­ди­на 62 хи­ля­ди ле­ва от Ми­ни­с­тер­с­т­во на здра­ве­о­па­з­ва­не­то – со­б­с­т­ве­ник на дър­жа­в­но­то ле­че­б­но за­ве­де­ние – по­д­чер­та­ва д-р Кир­че­ва. Ам­би­ци­и­те на би­в­шия кмет Кра­си­мир Ми­хай­лов и то­га­ва­ш­ния Об­щин­с­ки съ­вет, от­пре­ди 8 го­ди­ни,от­да­в­на не са ак­ту­ал­ни – да бъ­де Бал­чи­ш­ка­та Ту­з­ла – бал­чи­ш­ка ка­ло­ле­че­б­ни­ца. Но и се­га пак не е яс­но ка­к­во е не­й­но­то бъ­де­ще.

                             /Б.Т./

 

 

 

Коментарите са затворени.